Üye Girişi
E-mail
:
Şifre
:
 
Makale Ayrıntıları
Türkçe
Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü
ÖZET
İş örgütleri, belirli mal ve hizmet üretmek için kurulurlar. İş örgütlerinin, planlama aşamasından başlayarak, ürünlerin nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen her aşamasına ilişkin iş ve görevler, ‚insanlar‛ aracılığıyla gerçekleşir. İş örgütlerinde çalışanlar, işlerin görülmesi esnasındaki karşılıklı faaliyetleri, duygu ve dü- şünceleri bağlamında birbirleriyle karşılıklı bir etkileşim içerisinde bulunurlar. Örgütlerde çalışanların karşılıklı etkileşim süreci sonucunda, biçimsel çalışma grupları yanında, çeşitli amaç ve hedefler doğ- rultusunda biçimsel olmayan gruplar halinde de örgütlenmeler meydana gelir. Küreselleşme süreciyle beraber büyük bir çeşitlenme gösteren postmodern kültür, iş örgütlerinde istihdam edilen insanların çalışma ortamındaki ilişkilerden doğan biçimsel olmayan gruplar yanında, makro-sosyolojik yapının üretmiş olduğu çeşitli alt kültür oluşumlarının örgütlerdeki uzantısı olan biçimsel olmayan grupların doğuşunu da hızlandırmıştır. Bu çalışmada, örgütlerdeki biçimsel olmayan gruplar incelenecektir
Anahtar Kelimeler: Postmodern Kültür, Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları, Yönetim İlişkileri
English
Informal Subculture Formatıons in Postmodern Culture and The Impact of Management Relationships
ABSTRACT
Business organizations are founded to produce certain goods and services. Jobs and tasks related to each stage of business organizations -from planning to the reaching of products to final consumer- are carried out through "people". Employees in business organizations interact with one another in the context of their mutual activities, feelings and thoughts during their work. As a result of the mutual interaction process of employees in organizations, informal groups emerge in line with various purposes and targets besides the formal working groups. In addition to informal groups arising from the relationships of employees in organizations, the postmodern culture, which has witnessed a great diversification with the globalization process, has accelerated the emergence of informal groups in organizations, which are extensions of various subcultural formations shaped by macro-sociological structures. In this study, informal groups in organization are researched.
Keywords: Postmodern Culture, Informal Sub-culture Formations, Management Relationships
Deutsch
.
ABSTRAKT
.
Schlüsselwörter: .
Makalenin Yazarları
Yrd. Doç. Dr.Şeyma Gün EROĞLU
 
 
 
© Mart 2012 - Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi
AYDIN: Hasanefendi Mahallesi 1919 Sokak No:14 Kat:1 AYDIN
TLF.: 0256 214 48 21
İSTANBUL: Otağtepe Caddesi Timuçin Sokak Ekmekçioğlu Recidence No:1D: Anadoluhisarı/BEYKOZ/İSTANBUL
www.yenifikirdergisi.com - www.kulturtarihi.org
El-mek(e-Mail): yenifikir@Hotmail.com - info@yenifikirdergisi.com