Üye Girişi
E-mail
:
Şifre
:
 
Makale Ayrıntıları
Türkçe
Açık Sistem Açısından Örgütsel Muhalefet
ÖZET
Örgütler, bir takım ortak amaçları gerçekleştirmek üzere, belirli kaynakların bir araya getirildiği ve insanların işbirliği yaptıkları yapılardır. Örgüt kuramları incelendiğinde, sistem yaklaşımına kadar örgütlerin birer kapalı sistem oldukları kabul edilmiştir. Gerek klasik örgüt kuramı gerekse neoklasik örgüt kuramı olsun, her iki temel örgüt kuramı da örgütün çevresini ve çevresi ile olan iliş- kilerini ihmal etmiş ve örgütün içine odaklanmışlardır. Günümüze yaklaştıkça, örgütlerin, kendi içlerinde yoğun bir iç çevreye, dışarıda ise çok geniş bir sistem çevresine sahip oldukları anlaşılmıştır. Örgütlerin, küresel rekabet ortamında varlıkları- nı etkili ve verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için, tam anlamıyla açık birer sistem olarak çalışmaları gerekmektedir. Örgütsel kararların alınmasında ve faaliyetlerin yürütülmesinde, açık bir sistem olan örgütün entropiye düşmeden sürekli yeni bilgi ve enerji sağlanmasında en iyi katkıyı sağlayacak olan imkan, ‚örgütsel muhalefet‛ olgusudur.
Anahtar Kelimeler: Açık sistem, örgütsel muhalefet, entropiyi önleme
English
Organizational Dissent as to Open System Approach
ABSTRACT
Organizations are the entities integrating definite resources and providing people for cooperation to achieve delibrate objectives. When the theories of organizations are examined, organizations have been accepted as closed systems until the emergence of the systems approach. Both classic and neo-classic organizational theories neglect environment of organization, the relationship with it, and focus on the inside of organizations. In time, it is realized that organizations own dense inner environment and very wide outer environment. It is necessary for organizations to operate as complete open systems in order to maintain their existance effectively and productively in the global competing climate. When organizations take decisions and perform their activities, organizational dissent is one of the most approporiate organizational concept and instrument in pruducing new information and providing energy continuously without subjecting to entrophy.
Keywords: Open system, organizational dissent, prevention of entrophy
Deutsch
.
ABSTRAKT
.
Schlüsselwörter: .
Makalenin Yazarları
Yard. Doç. Dr., Şeyma Gün EROĞLU Dr. Erdal ALGA
 
 
 
© Mart 2012 - Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi
AYDIN: Hasanefendi Mahallesi 1919 Sokak No:14 Kat:1 AYDIN
TLF.: 0256 214 48 21
İSTANBUL: Otağtepe Caddesi Timuçin Sokak Ekmekçioğlu Recidence No:1D: Anadoluhisarı/BEYKOZ/İSTANBUL
www.yenifikirdergisi.com - www.kulturtarihi.org
El-mek(e-Mail): yenifikir@Hotmail.com - info@yenifikirdergisi.com