• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 10

Sayı 10

  • Yayın Dönemi: 2013 - Ocak
  • Cilt: 5

Makaleler

  Mesut MEZKİT

 

Türkiye'nin Gelecek Ufku: Muhafazakâr Değişim

Öz

Geleceği emin adımlarla arşınlayabilmenin yolu; geçmişteki tecrübelerden âzami derecede istifade ile mümkündür. İstikbal inşasını kendine dert edinenlerin ana insiyakı; “muhafaza” edebilmenin gayreti hep ön plânda olmuştur.Geçmişi olduğu gibi “an”a ve “âti’ye taşıma lüzumsuzluğu ile debelenenler ile; yine “maziyi” olduğu gibi taşımanın gayretkeşleri de/ gayretkeşliği de uç noktaların iştigal ettiği saha-lardır. Burada yapılmak istenen;“köksüzlük” ile “geri dönücülük”arasında gel git dengesinin bir türlü tutturulamamışlığı açığa çıkarmaktadır. Hakikatte ise toplumların şuur altında mevcut bulunan “ko-ruma”telâkkîsi doğru zemin ve zamanda yerli yerine oturtulabilirse tekâmülün gerçekleşeceği muhak-kaktır. İşte, bir türlü kurulamayan değişim ile muhafaza arasındaki denge; devamlı suretle fikrî ve siyasi mü-nakaşaların vasatını oluşturmuştur. Değişmeyen tek şeyin değişmek ile yaşamayı öğrenmek uğruna, “değerlerin” buna feda edilmesi; karşı çıkışların mevzi kazanmasına zemin hazırlanmıştır. Bunun, bir-likte olabileceği fikri üzerinde durma çabaları ise -hüsranla demeyelim-; ama, tahrif edilmiş bir muhafa-zakârlığı ve değişimi meydana getirmiştir. Esas itibariyle değişmek için yok etmenin gerekmediğini; “asıl” olanı bertaraf ederek, muhafazakâr olunamayacağını; bilakis tarihimizde “gizli olmayan” hazine-lerin gün ışığına çıkarılarak “denge”yi bulmanın mümkünlüğüne müdrik olmalıyız. Yani, gelecek inşa-sını, geçmişle birlikte; tasfiyesiz, tahrifsiz,taklitsiz bir telâkkî ile mümkündür. İşte, Muhafazakâr Deği-şim’i bunun için kaleme aldık.

  1 - 66

  Muhafazakar Değişim, Muhafazakarlık, Değişim, Geçmiş, Hal, Gelecek, Gelenek, Gelenekçilik, Çağdaşlık, Modernlik, Modernizm, Millet, Milliyetçilik

 

  İndir

  Abdullah USLU

 

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi Hizmet Kalitesinin Servperf Yöntemi İle Ölçülmesi

Öz

Bu çalışmanın amacı; Ulaştırma hizmetlerinden faydalanan müşterilerin Ankara Şehirlerarası Termi-nal İşletmesinde (AŞTİ) sunulan hizmetleri nasıl algıladıklarının ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla Hizmet kalitesi ölçüm modellerinden SERVPERF modeli ile ölçülecektir. Bu amaçla, 404 müşteriye an-ket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 15.00 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmamızda öncelikle, müşterilerin AŞTİ’de sunulan hizmetleri algılamalarına göre buradaki hizmet kalitesini belir-leyen faktörler ortaya konulmuştur. Bu faktörler; “Güven ve İsteklilik”, “Fiziki Unsurlar”, “Yeterlilik” ve “Ulaşılabilirlik” olarak belirlenmiştir. Yüzde ve frekans dağılımı, ANOVA ve “t” testi yapılmıştır. Müşterilerin Karayolunu tercih etmelerindeki nedenler ucuz ve güvenli olduğundan kaynaklanmakta-dır. Yaş ve cinsiyet grupları hariç müşterilerin demografik özelliklerine göre hizmet kalitesini etkileyen faktörleri farklı algıladıkları tespit edilmiştir. Ancak cinsiyet ve yaş gruplarına göre farklılıklar olmadığı görülmüştür.

  67 - 86

  Hizmet, Hizmet Kalitesi, SERVPERF, Ulaşım Sektörü, Terminaller

 

  İndir

  İmran GÜR

 

Deli Dumrul ve İbrahim Peygamber Hikâyelerinde Alternatif Varlık Alanı Tanımı ve Çağın Alan Problemine Türklere Özgü Bir Teklif

Öz

Türkler, yeryüzünün işleyişine müdahale eden fakat insana müdahale etmeyen bir yeryüzü modeli-nin mucididirler. Türk medeniyetini oluşturan tüm diğer unsurları etrafında toplayan ve Türklerin en eski yaşama biçimi olan “töre” kavramında sembolleşen bu teklifte, postmodern çağın en önemli meselelerinden biri olan “alan problemi” Türk düşüncesinde özgün bir bakış açısıyla çözümlenmiş-tir. Bu bakış açısının temelinde “yasa” ya da “töre”, denilen insanlar arası ilişkileri düzenleyen ka-mu hukuku bulunmaktadır. Yöneten, yönetilen ilişkisinden başlayarak tam bir eşitlik ve düzenin adaletle devamına dayanan yasa, (töre), etiği insanlar arası ilişkilerde etkin faktör olarak tanımla-makta ve uygulanmasında toleransı reddetmektedir. Bu etiğin açık göstergesi olan “töre”, Türkle-rin kendilerine özgü inanç, insan ve yaşam ilişkisi modelinden kaynaklanan işlevsel etiktir. Türkle-rin dışındaki medeniyetlerde insanın kendi doğasına müdahale anlamına gelen, yine bu medeniyetle-rin tamamında sınıf düşüncesini yaratan özsel etiği kamu hukukunun dışında bırakan bu teklif ta-rihte sadece İbrahim’in alan tanımıyla özdeşleşmektedir. Özsel etik, insanın “özsel varlık alanı”nın kamu hukukuna açılması, belirli bir inanç ya da düşünce sisteminin kamusal alanda insanın somut varlığının üstünde ve üzerinde tanımlanmasıyla oluşturulan kamu hukuku modelidir. Tarihte ve bugün sınıf düşüncesini yaratan eşitlik dengesinin, adaletin sağlanmasının mümkün olamadığı bu kamu hukuku modeli Türklerin dışındaki medeniyetlerin hemen tamamında karşımıza çıkmaktadır. Türk medeniyet ve tarihini diğer medeniyetlerin yeryüzü modelinden ayıran özsel etik işlevsel etik ayrımının en iyi örneği Dede Korkut Hikâyeleri arasında yer alan Deli Dumrul hikâyesidir. Deli Dumrul’un özsel alan arayışı ile örtüşen tarihteki diğer örnek ise İbrahim’in özsel alan arayış ve ta-nımını ortaya koyan hikâyesidir. Deli Dumrul ve İbrahim hikâyelerindeki özsel alan işlevsel alan ta-nımıyla insanın varlık alanı problemi insanlığın geçmişten bugüne kadar devam eden yaygın uygu-lamalarının dışında orijinal biçimde ortaya konulmaktadır.

  87 - 111

  Özsel etik, İşlevsel etik, varlık alanı problemi, Deli Dumrul, İbrahim

 

  İndir

  İrfan ATEŞOĞLU, Ali TÜRKER

 

Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladıkları Ülke İmajı ve Olumsuz Algılara İlişkin Çözüm Önerileri

Öz

İmaj kavramını, genel olarak bir nesnenin, kurumun, kuruluşun veya kişinin algılanması olarak tanım-lamak mümkündür. İster bilinçli olarak yönetilmiş olsun isterse kendiliğinden gelişmiş olsun her bire-yin, nesnenin ya da kurumun çevresi tarafından algılanan bir imajı bulunmaktadır. Nesnelerin ve ku-rumların olduğu gibi ülkelerin de dışa yansıttığı bir imajı bulunmaktadır. Ülke imajı, bir ülkenin sahip olduğu sosyal, politik, kültürel, ekonomik, siyasi, jeopolitik vb. birçok özelliğinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu faktörler turistlerin ülke imajı algılarının şekillenmesini sağlamaktadır. Sahip olunan ülke imajı algısı ise söz konusu ülkeye ilişkin tutumların şekillenmesinde önemli etkiye sahiptir. Gü-nümüzde ülkelerin de işletmeler ve kurumlar gibi uluslararası alanda imajlarını yönetme ihtiyacı bu-lunmaktadır. İmajın doğru yönetilebilmesi ise ancak mevcut ülke imajının doğru tespiti ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışma tatil amacıyla Antalya, İstanbul, Muğla ve Kapadokya bölgelerini ziyaret eden 1977 turist üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı turistlerin algıladıkları ülke imajının tespit edilmesidir. Bu amaçla katılımcılara 38 sorudan oluşan bir anket uygulaması gerçekleş-tirilmiş ve anket sonuçları doğrultusunda katılımcıların algıladıkları Türk ve Türkiye imajları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise ülke imajına yönelik tespit edilen olumsuzluklara ilişkin olarak çözüm önerileri sunulmuştur.

  112 - 135

  İmaj, Ülke imajı, Turistlerin Türkiye İmajı Algılamaları

 

  İndir

  Rabia ÇAKI

 

Editörden

Sosyal bilimler alanında birçok konuyu içeren, gelecek nesillere kaynak gösterilmesi adına çabaladığımız dergimizin 10.sayısıyla karşınızdayız. Birinci sayıyı hazırlarken duyduğumuz heyecanımızı, yeni sayılarda da yaşıyor, ayrıca dergimizin yurt dışındaki indekslerde taranması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Dergimizin yayınevleri ve üniversitelerin kütüphanelerinde yerini alması için istenmesini duymak, bir kez daha bizlere doğru yolda olduğumuzu düşündürüyor. 10. sayımızdan itibaren Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak yayınladığımız dergimizi, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlamaya devam edeceğiz. Bu sayımızda, Türkiye'nin Gelecek Ufku: Muhafazakâr Değişim, Ankara şehirlerarası terminal işletmesi hizmet kalitesinin servperf yöntemi ile ölçülmesi, Deli Dumrul ve İbrahim Peygamber Hikâyelerinde Alternatif Varlık Alanı Tanımı ve Çağın Alan Problemine Türklere Özgü Bir Teklif, Türkiye'yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladıkları Ülke İmajı ve Olumsuz Algılara İlişkin Çözüm Önerileri, makaleleriyle değerli yazarlarımızı sizlerle buluşturduk.

Dergimize gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve bize yollandığı sırada diğer dergilerin değerlendirme sürecine alınmamış olmasının gerektiğini hatırlatırız. Yenifikir Dergisi'nin yayına hazırlanmasında emeği geçen Yayın Kurulu Üyelerimize, bizden manevi desteğini ayırmayan fedakar hakemlerimize, yabancı dil komisyonumuza, yazılarını gönderen değerli araştırmacılarımıza, dergimizin basımını gerçekleştiren teknik sorumlumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 11. Sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle...


 

  İndir