• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 10

Sayı 10

  • Yayın Dönemi: 2013 - Ocak
  • Cilt: 5

Makaleler

  Mesut MEZKİT

 

Türkiye'nin Gelecek Ufku: Muhafazakâr Deðişim

Öz

Geleceði emin adımlarla arşınlayabilmenin yolu; geçmişteki tecrübelerden âzami derecede istifade ile mümkündür. İstikbal inşasını kendine dert edinenlerin ana insiyakı; “muhafaza” edebilmenin gayreti hep ön plânda olmuştur.Geçmişi olduðu gibi “an”a ve “âti’ye taşıma lüzumsuzluðu ile debelenenler ile; yine “maziyi” olduðu gibi taşımanın gayretkeşleri de/ gayretkeşliði de uç noktaların iştigal ettiði saha-lardır. Burada yapılmak istenen;“köksüzlük” ile “geri dönücülük”arasında gel git dengesinin bir türlü tutturulamamışlıðı açıða çıkarmaktadır. Hakikatte ise toplumların şuur altında mevcut bulunan “ko-ruma”telâkkîsi doðru zemin ve zamanda yerli yerine oturtulabilirse tekâmülün gerçekleşeceði muhak-kaktır. İşte, bir türlü kurulamayan deðişim ile muhafaza arasındaki denge; devamlı suretle fikrî ve siyasi mü-nakaşaların vasatını oluşturmuştur. Deðişmeyen tek şeyin deðişmek ile yaşamayı öðrenmek uðruna, “deðerlerin” buna feda edilmesi; karşı çıkışların mevzi kazanmasına zemin hazırlanmıştır. Bunun, bir-likte olabileceði fikri üzerinde durma çabaları ise -hüsranla demeyelim-; ama, tahrif edilmiş bir muhafa-zakârlıðı ve deðişimi meydana getirmiştir. Esas itibariyle deðişmek için yok etmenin gerekmediðini; “asıl” olanı bertaraf ederek, muhafazakâr olunamayacaðını; bilakis tarihimizde “gizli olmayan” hazine-lerin gün ışıðına çıkarılarak “denge”yi bulmanın mümkünlüðüne müdrik olmalıyız. Yani, gelecek inşa-sını, geçmişle birlikte; tasfiyesiz, tahrifsiz,taklitsiz bir telâkkî ile mümkündür. İşte, Muhafazakâr Deði-şim’i bunun için kaleme aldık.

  1 - 66

  Muhafazakar Deðişim, Muhafazakarlık, Deðişim, Geçmiş, Hal, Gelecek, Gelenek, Gelenekçilik, Çaðdaşlık, Modernlik, Modernizm, Millet, Milliyetçilik

 

  İndir

  Abdullah USLU

 

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi Hizmet Kalitesinin Servperf Yöntemi İle Ölçülmesi

Öz

Bu çalışmanın amacı; Ulaştırma hizmetlerinden faydalanan müşterilerin Ankara Şehirlerarası Termi-nal İşletmesinde (AŞTİ) sunulan hizmetleri nasıl algıladıklarının ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla Hizmet kalitesi ölçüm modellerinden SERVPERF modeli ile ölçülecektir. Bu amaçla, 404 müşteriye an-ket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 15.00 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmamızda öncelikle, müşterilerin AŞTİ’de sunulan hizmetleri algılamalarına göre buradaki hizmet kalitesini belir-leyen faktörler ortaya konulmuştur. Bu faktörler; “Güven ve İsteklilik”, “Fiziki Unsurlar”, “Yeterlilik” ve “Ulaşılabilirlik” olarak belirlenmiştir. Yüzde ve frekans daðılımı, ANOVA ve “t” testi yapılmıştır. Müşterilerin Karayolunu tercih etmelerindeki nedenler ucuz ve güvenli olduðundan kaynaklanmakta-dır. Yaş ve cinsiyet grupları hariç müşterilerin demografik özelliklerine göre hizmet kalitesini etkileyen faktörleri farklı algıladıkları tespit edilmiştir. Ancak cinsiyet ve yaş gruplarına göre farklılıklar olmadıðı görülmüştür.

  67 - 86

  Hizmet, Hizmet Kalitesi, SERVPERF, Ulaşım Sektörü, Terminaller

 

  İndir

  İmran GÜR

 

Deli Dumrul ve İbrahim Peygamber Hikâyelerinde Alternatif Varlık Alanı Tanımı ve Çaðın Alan Problemine Türklere Özgü Bir Teklif

Öz

Türkler, yeryüzünün işleyişine müdahale eden fakat insana müdahale etmeyen bir yeryüzü modeli-nin mucididirler. Türk medeniyetini oluşturan tüm diðer unsurları etrafında toplayan ve Türklerin en eski yaşama biçimi olan “töre” kavramında sembolleşen bu teklifte, postmodern çaðın en önemli meselelerinden biri olan “alan problemi” Türk düşüncesinde özgün bir bakış açısıyla çözümlenmiş-tir. Bu bakış açısının temelinde “yasa” ya da “töre”, denilen insanlar arası ilişkileri düzenleyen ka-mu hukuku bulunmaktadır. Yöneten, yönetilen ilişkisinden başlayarak tam bir eşitlik ve düzenin adaletle devamına dayanan yasa, (töre), etiði insanlar arası ilişkilerde etkin faktör olarak tanımla-makta ve uygulanmasında toleransı reddetmektedir. Bu etiðin açık göstergesi olan “töre”, Türkle-rin kendilerine özgü inanç, insan ve yaşam ilişkisi modelinden kaynaklanan işlevsel etiktir. Türkle-rin dışındaki medeniyetlerde insanın kendi doðasına müdahale anlamına gelen, yine bu medeniyetle-rin tamamında sınıf düşüncesini yaratan özsel etiði kamu hukukunun dışında bırakan bu teklif ta-rihte sadece İbrahim’in alan tanımıyla özdeşleşmektedir. Özsel etik, insanın “özsel varlık alanı”nın kamu hukukuna açılması, belirli bir inanç ya da düşünce sisteminin kamusal alanda insanın somut varlıðının üstünde ve üzerinde tanımlanmasıyla oluşturulan kamu hukuku modelidir. Tarihte ve bugün sınıf düşüncesini yaratan eşitlik dengesinin, adaletin saðlanmasının mümkün olamadıðı bu kamu hukuku modeli Türklerin dışındaki medeniyetlerin hemen tamamında karşımıza çıkmaktadır. Türk medeniyet ve tarihini diðer medeniyetlerin yeryüzü modelinden ayıran özsel etik işlevsel etik ayrımının en iyi örneði Dede Korkut Hikâyeleri arasında yer alan Deli Dumrul hikâyesidir. Deli Dumrul’un özsel alan arayışı ile örtüşen tarihteki diðer örnek ise İbrahim’in özsel alan arayış ve ta-nımını ortaya koyan hikâyesidir. Deli Dumrul ve İbrahim hikâyelerindeki özsel alan işlevsel alan ta-nımıyla insanın varlık alanı problemi insanlıðın geçmişten bugüne kadar devam eden yaygın uygu-lamalarının dışında orijinal biçimde ortaya konulmaktadır.

  87 - 111

  Özsel etik, İşlevsel etik, varlık alanı problemi, Deli Dumrul, İbrahim

 

  İndir

  İrfan ATEŞOĞLU, Ali TÜRKER

 

Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladıkları Ülke İmajı ve Olumsuz Algılara İlişkin Çözüm Önerileri

Öz

İmaj kavramını, genel olarak bir nesnenin, kurumun, kuruluşun veya kişinin algılanması olarak tanım-lamak mümkündür. İster bilinçli olarak yönetilmiş olsun isterse kendiliðinden gelişmiş olsun her bire-yin, nesnenin ya da kurumun çevresi tarafından algılanan bir imajı bulunmaktadır. Nesnelerin ve ku-rumların olduðu gibi ülkelerin de dışa yansıttıðı bir imajı bulunmaktadır. Ülke imajı, bir ülkenin sahip olduðu sosyal, politik, kültürel, ekonomik, siyasi, jeopolitik vb. birçok özelliðinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu faktörler turistlerin ülke imajı algılarının şekillenmesini saðlamaktadır. Sahip olunan ülke imajı algısı ise söz konusu ülkeye ilişkin tutumların şekillenmesinde önemli etkiye sahiptir. Gü-nümüzde ülkelerin de işletmeler ve kurumlar gibi uluslararası alanda imajlarını yönetme ihtiyacı bu-lunmaktadır. İmajın doðru yönetilebilmesi ise ancak mevcut ülke imajının doðru tespiti ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışma tatil amacıyla Antalya, İstanbul, Muðla ve Kapadokya bölgelerini ziyaret eden 1977 turist üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı turistlerin algıladıkları ülke imajının tespit edilmesidir. Bu amaçla katılımcılara 38 sorudan oluşan bir anket uygulaması gerçekleş-tirilmiş ve anket sonuçları doðrultusunda katılımcıların algıladıkları Türk ve Türkiye imajları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise ülke imajına yönelik tespit edilen olumsuzluklara ilişkin olarak çözüm önerileri sunulmuştur.

  112 - 135

  İmaj, Ülke imajı, Turistlerin Türkiye İmajı Algılamaları

 

  İndir

  Rabia ÇAKI

 

Editörden

Sosyal bilimler alanında birçok konuyu içeren, gelecek nesillere kaynak gösterilmesi adına çabaladıðımız dergimizin 10.sayısıyla karşınızdayız. Birinci sayıyı hazırlarken duyduðumuz heyecanımızı, yeni sayılarda da yaşıyor, ayrıca dergimizin yurt dışındaki indekslerde taranması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Dergimizin yayınevleri ve üniversitelerin kütüphanelerinde yerini alması için istenmesini duymak, bir kez daha bizlere doðru yolda olduðumuzu düşündürüyor. 10. sayımızdan itibaren Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak yayınladıðımız dergimizi, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlamaya devam edeceðiz. Bu sayımızda, Türkiye'nin Gelecek Ufku: Muhafazakâr Deðişim, Ankara şehirlerarası terminal işletmesi hizmet kalitesinin servperf yöntemi ile ölçülmesi, Deli Dumrul ve İbrahim Peygamber Hikâyelerinde Alternatif Varlık Alanı Tanımı ve Çaðın Alan Problemine Türklere Özgü Bir Teklif, Türkiye'yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladıkları Ülke İmajı ve Olumsuz Algılara İlişkin Çözüm Önerileri, makaleleriyle deðerli yazarlarımızı sizlerle buluşturduk.

Dergimize gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve bize yollandıðı sırada diðer dergilerin deðerlendirme sürecine alınmamış olmasının gerektiðini hatırlatırız. Yenifikir Dergisi'nin yayına hazırlanmasında emeði geçen Yayın Kurulu Üyelerimize, bizden manevi desteðini ayırmayan fedakar hakemlerimize, yabancı dil komisyonumuza, yazılarını gönderen deðerli araştırmacılarımıza, dergimizin basımını gerçekleştiren teknik sorumlumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 11. Sayımızda tekrar buluşmak dileðiyle...


 

  İndir