• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

YENİ FİKİR DERGİSİ GENEL BİÇİM VE YAZIM DÜZENİ
1.Dergiye gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmesi zorunludur. Dergi editörlüðü, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamayabilir veya düzeltmek üzere yazara iade edebilir.
2.Makalede aşaðıdaki bilgiler bulunmalıdır:
a-Türkçe başlık, b- İngilizce başlık, c-Özet, d-Anahtar Kelimeler, e- Abstract, f-Keywords, g-Dipnot, ð-Kaynakça
3.Makaleler web sitesinden ve başvuru formundan ulaşılabilen "Makale Yazım Şablonu"(.docx) kullanılarak yazılmalıdır. Bu şablonun kapak sayfasında yer alan yazar bilgileri ve makale başlıðı alanları yazar tarafından doldurulmalıdır. Kapak sayfasında yer alan cilt/sayı/geliş tarihi/kabul tarihi/yayın tarihi/atıf bilgisi ve taranan intihal programına ilişkin açıklama kısmı editörlük tarafından düzenlenecektir. Makale yazım şablonuna ilişkin oluşturulan ayrıntılı kurallar aşaðıda listelenmiştir.
4.Yazılar A4 boyutundaki kăðıdın sayfanın solundan ve üstünden 2 cm, saðından ve altından 2 cm boşluk bırakılarak, tek satır aralıkla, 9 punto ve Palatino Linotype harf karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Makalenin Kapak sayfası, Öz/Abstract sayfası ve Ek Bilgiler/Appendix sayfası Tek sütun düzeninde Giriş başlıðından itibaren başlayan makalenin ana metnini içeren tüm sayfalar iki sütuna ayrılmış düzende olmalıdır. İki sütun arasındaki boşluk 1cm ve her bir sütun genişliði 8 cm olmalıdır. Sayfa numaraları çift sayfalarda sol alt köşeye, tek sayfalarda ise sað alt köşeye eklenmelidir. Çalışmanın tamamı, özet ve kaynakçayla beraber toplamda 25 sayfayı geçmemelidir. Yazılar dizgi, düzeltme ve baskı işlerinin kolaylıðını saðlamak için bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan yazım programı ile (Word) yazılmalıdır.
5.İlk başlık metnin yazıldıðı dilde, 12 punto, baş harfleri büyük olacak şekilde, ortalanarak ve koyu yazılmalıdır. İkinci başlık diðer dilde 12 punto, baş harfleri büyük olacak şekilde, ortalanarak, koyu ve italik yazılmalıdır.
6.Bir kongre bilgi şöleni ve toplantıda sunulmuş veya tez olarak kabul edilmiş çalışmalar, yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda, tarih ve yer bildirmek şartı ile yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara ait olmakla birlikte İngilizce ve Türkçe başlıklara “ * ” karakteri ile dipnot eklenerek ilgili yazının bildiriden/kongreden/tez çalışmasından derlendiði belirtilmelidir.
7.Atıf sisteminde aşaðıda gösterilen iki sistemden biri tercih edilmelidir: Atıflar American Psychological Association 6th Edition (APA) uluslararası standart baz alınarak yapılmalıdır.
a.Metin Altı Dipnot Sistemi: Dipnotlar Palatino Linotype yazı karakteri ile 8 punto olarak yazılmalıdır. Dipnot verilirken Öz Abstract sayfası dışındaki tüm dipnotlar 1, 2, 3 olarak numaralandırılmalıdır. Dipnotlarda tek satır aralıðı kullanılmalıdır.
b.Metin İçi Kaynak Gösterimi: Metin içi kaynak gösterme cümle içi veya cümle sonunda [Yazar(lar)ın Soyad(lar)ı, Yıl: Sayfa No] sırasına göre yapılmalıdır. Alıntı yapılan eserin yazar(lar)ının yalnız soyad(lar)ı (ilk harfi büyük, diðerleri küçük harf olarak), eserin yayın yılı ve kullanılan dipnotun sayfa numarası yazılmalıdır.
8.Özette çalışmanın amacı, içeriði ve sonuçları hakkında kısa açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır. Özetin altındaki anahtar kelimeler; en az 3, en çok 7 kelime olarak verilmelidir. Çalışma Türkçe ise Türkçe anahtar kelimelerin altına, İngilizce başlık, İngilizce özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Eðer çalışma yabancı dille yazılmışsa, ikinci başlık Türkçe olmalı ve Türkçe özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Makalenin her bir öz içeriði (Türkçe ve İngilizce) 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özetler 9 punto ve tek satır aralıðıyla yazılmalıdır.
9.Çalışmalar yazım planı doðrultusunda bölüm ve alt bölüm başlıkları olarak girinti olmadan yazılmalı ve çalışma ana başlık ve alt başlıklar, gerekli görülmesi durumunda 1.- 1.1.- 1.1.2.-1.1.2.1.- 1.3.- 1.4. şeklinde beş dereceye kadar numaralandırılabilir. Birinci derece başlıklar koyu olarak bütün kelimelerin harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Diðer düzeydeki başlıkların bütün kelimelerinin ilk harfleri büyük, diðer harfler ise küçük olacak şekilde, kalın olarak yazılmalıdır. Yazılarda paragraf başlarında 0.7 cm girinti bırakılmalı, başlık paragraf aralıðı önce 6 cm, sonra 0 cm olarak ayarlanmalıdır. Normal paragraf aralıkları da önce 6 nk, sonra 6 nk şeklinde oluşturulmalıdır. Özet/Abstract kısmı hariç, gövde metninde, bütün başlıklar 10 punto olarak ayarlanmalıdır.
10.Makalelerde Giriş’in altına (1.1. vb. gibi) alt başlık açılmamalıdır. Yeni açılan başlık birinci dereceden bir başka başlık (2. gibi) olmak zorundadır.
11.Tablo ve şekillerdeki yazılar, 8 veya 9 punto olarak seçilebilir ve tek satır aralıðında olmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları koyu yazılmalıdır. Tablo ve şekillerin sayfa ve sütun kenarlarının dışına taşmaması saðlanmalıdır. İki sütun düzenindeki sayfalarda tek bir sütuna sıðmayacak büyüklükte olan Tablo ve Şekiller Ek Bilgiler/Appendix bölümünde verilmelidir. Tablo numaralandırılmalı ve tablonun başlıðı, içeriðini anlatacak şekilde yazılmalı ve tablonun alt tarafında verilmelidir. (Tablo 1: İşçilerin kararlara katılma düzeyleri). Tablo başlıðı ikinci satıra sarkıyor ise ikinci satır tablo numarası hizasından sonra başlamalıdır. Tablo eðer başka bir çalışmadan aktarılmış ise ayrıca tablonun altına, alıntı yapılan kaynak gösterilmelidir. Kaynak verilirken Kaynak: Yazarın Soyadı, kaynaðın basım tarihi: Tablonun kaynaktan alındıðı sayfa sayısı ya da sayfa aralıðı (Kaynak: Solak, 2006: 25-26) biçiminde verilmelidir. Tablo sadece yatay ve dikey çizgiler kullanılarak oluşturulmalıdır. Şekiller numaralandırılmalı, başlıklar da şeklin içeriðini anlatacak şekilde yazılmalı ve şeklin altında yer almalıdır. (Şekil 1: Gelirin yıllara göre daðılımı). Eðer şekil başka bir kaynaktan aktarıldıysa, şekil açıklamasının altına kaynakla ilgili bilgi verilmelidir. (Kaynak: Solak, 2006: 12). Tablonun kendisi ortalanmalıdır. Ayrıca tablo ve şekiller, word veya excel formatında hazırlanmalıdır. Fotoðraf şeklinde gönderilmemelidirler.
12.Yazılarda, örneklerde gösterildiði gibi kısaltmalar kullanılmak kaydıyla metin içi ya da sayfa altı dipnot şekillerinden birisi tercih edilmelidir. Yazım birliði olması açısından yazar hangi dipnot şeklini seçerse devamında da seçtiði dipnot şeklini kullanmak zorundadır. Metin içi kaynak göstermede, açıklama dipnotları sayfa altında verilebilir. Doðrudan alıntılar 3 cümleyi geçerse blok halinde verilmelidir. 3 cümleyi geçmez ise Tırnak içinde ve italik olarak verilmelidir.
13.Kaynakçada kaynaðın yazarının önce soyadı, sonra isminin sadece baş harfleri (büyük harflerle) yazılmalıdır. Kaynaklar soyadların baş harfleri dikkate alınmak kaydıyla alfabetik olarak sıralanmalı ve başka herhangi bir numaralandırma yapılmamalıdır. Eðer kaynaðın künyesi ikinci satıra taşıyorsa ikinci satıra 1.00 cm içerden başlanılmalıdır. Kaynak gösterimi aşaðıdaki örneklere göre American Psychological Association 6th Edition (APA) uluslararası standart baz alınarak hazırlanmalıdır. Kaynakçada gösterilen kaynaklar dipnotta, dipnotta gösterilen kaynaklar da kaynakçada da yer almalıdır.
14.Kaynaklar sıralanırken makale, kitap vs. ayrımı yapılmadan alfabetik sıraya göre hepsi bir arada yazılmalıdır. Ancak kitap, tez ve makalelerin dışında kalan arşiv belgesi, gazete makalesi, tutanaklar vb. kaynaklar ayrı bir başlık altında sıralanabilir.
15.Yukarıda belirtilmeyen kaynakların yazım şekli, ulusal ve uluslararası (APA vb.) formata uygun olmak kaydıyla editör tarafından belirlenir. Özgün materyaller kaynak olarak gösterilebilir.
16.Ek Bilgiler/Appendix ana metin içerisinde yer almaları hâlinde konuyu daðıtıcı veya okumada sürekliliði engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar (bir formülün elde edilme aşamaları, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, katlanmış olarak verilmesi gereken çok büyük boyutlu haritalar, tablolar, örnek hesaplamalar ve bilgisayar programları gibi) bu bölümde verilmelidir. Eklerin her biri için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar, sunuş sırasına göre "Ek-1, Ek-2, …" şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır.
17.Gönderilecek fotoðraflar, 300 dpi’dan aşaðı olmamalı ve jpg/jpeg formatında gönderilmelidir.

Kaynak Gösterme Biçimleri

Tek yazarlı kaynak gösterme
…küresel dünya sisteminde hakim olan güç merkezleri, kendi gerçeklerini genelleştirip evrensel insan gerçekleri haline getirmektedir (Wallerstein, 2000:206).

İki yazarlı kaynak gösterme
…gerekli olduðu düşünülen/tartışılan kişilik özellikleriyle ilgili yoðunlaşma göze çarpmaktadır (Bayraktaroðlu ve Kutaniş, 2003: 45).

İkiden fazla yazarla kaynak gösterme
…yapılacak yardıma ilişkin yeni öneriler sunan fikir sahipleri, sosyal girişimcilere örnek olarak verilebilir (Thompson vd., 2000:328-338).

Birden fazla kaynaktan yapılan alıntıyı gösterme
…insan ilişkileriyle ilgili ilk çalışmalar Hawthorne Çalışmalarıyla ortaya konulmuştur (Etzioni, 1964: 32; Sofer, 1972: 64).

Elektronik Ortamdaki Metinleri Kaynak Gösterme
Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde varsa yazar soyadı ya da kaynak adı, varsa kaynak tarihi ya da erişim tarihi, varsa sayfa numarası ve web sayfasının erişim linki yazılır.
(Kosuth, 2012: http://saltonline.org/tr/333/)
(Classical Art Research Centre, 2012: http://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/techniques/orientalizing.htm)

Kitap Kaynak Gösterme
Eroðlu, F. (2006). Davranış Bilimleri, 7. Baskı, Beta, İstanbul.

Çeviri Yapılmış Kitabı Kaynak Gösterme
Salam, M. A. (1990). Güneyin Gelişmesinde Bilim, Teknoloji ve Bilim Eðitimi Üzerine Notlar, (Çev: O. Düzgüneş), Kültür Bakanlıðı Bilim ve Teknoloji Yayınları Dizisi-5, Ankara.

Editörlü Kitaptaki Bölümü Kaynak Gösterme
Nohria, N. (1996). “Is a Network Perspective a Useful Way of Studying Organizations?”, Network and Organizations: Structure, FormandAction, (Ed: N.Nohria ve R. G. Eccles), Harvard Business School Press, Boston.

Makale Kaynak Gösterme
Gebrekidon, D. A. ve Awuah, G. B. (2002). “Interorganizational Cooperation: A New View of Strategic Alliances: The Case of Swedish Firms in the International Market”, Industrial Marketing Management, 31/8, 679-693.

Sempozyum Kitabında Yayımlanmış Makaleyi Kaynak Gösterme
Osterud, O. (1984). “Ulusçuluk ve Göreceli Geri Kalmışlık-Ulus Oluşturma Modelleri ve Kemalist Çaðdaşlık”, Türkiye İş Bankası Uluslararası Atatürk Sempozyumu Bildiriler veTartışmalar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 221-240.

Konferansta sunulmuş ancak yayımlanmamış makaleyi kaynak gösterme
Ekmekci, M. ve Atasoy, S. (2009). “Yeşil Baðcılar Evleri”, 13. Ortaçað ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Denizli 14-16 Ekim 2009.

Yayınlanmamış Tezi Kaynak Gösterme
Roberts, M. B. (2001). Land Use and the Law. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Illinois Üniversitesi

Internetteki Makaleyi Kaynak GöstermeLessing, J. P. (2001). The physics of cultural magnets. Journal of Anthropological Studies 8, 273-299. Retrieved July 3, 2002, http://www.jas.org/2001- 8-lessing.html. (10.10.2007)

Internet Dokümanını Kaynak Gösterme
Petrie Environmental Watch Center. (2002). Recent conservation legislation. (8. 3. 2002) http://www. petriecenter.org/landuse/legislation/2. htm.

E-Gazete makalesi
Baver, E. (2008, 1 Ocak). Entellektüel hareket engellenemez! Milliyet. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=83861

E-Dergiden veya Web sitesinden alınan makale için
Yöre, S. (2005, Eylül). Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Müziðin Bilimsel İncelenimi. [Online Dergi]. Müzik ve Bilim Uluslararası Hakemli Bilimsel Müzik Dergisi. Elde edilme tarihi: 29 Temmuz 2006, http://www.muzikbilim.com/4e_2005/yore_s.html

E- kitap
Tan, N. (2001). Atatürk Dönemi Tiyatro ve Opera Çalışmalarında Türk Halk Kültüründen Nasıl Yararlanıldı? Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlıðı. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA781CAA92714FCE0BFE1A1EBF9849693

Yazar Adı Olmayan Kitabı Kaynak Gösterme
DPT (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT2671, Ankara.

Gazetedeki Dokümanını Kaynak Gösterme
Gökçe, D. (1997). “Merkez Bankasının Baðımsızlıðı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.

Dergi Kaynak Gösterme
Yavuz, Ali, Mesut Albeni ve Dilek Göze Kaya, “ Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Isparta, s. 65-90.