• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 13

Sayı 13

  • Yayın Dönemi: 2014 - Temmuz - Aralık
  • Cilt: 6

Makaleler

  Feyzullah EROĞLU

 

Türkiye’de Yönetici Yetersizliði ve Yenilmişlik Psikolojisi

Öz

Toplumsal var oluşun sürekliliði, başta kurum ve kuruluşlar olmak üzere, bütün grup ve bireylerin, kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak ifa etmelerine ve sorun çözme ka-pasitelerinin varlıðına baðlıdır. Toplumlar, millet ve devlet olarak varlıklarını, aile, okul ve mabet gibi sosyal kurumlar; merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri gibi kamu kuruluşları; mal ve hizmet üreten özel kuruluşlar gibi işletme ve şirketler ile resmi veya gayri resmi (bir nevi sivil toplum) örgütlenmeler aracılıðıyla devam ettirirler. Bütün bu resmi veya gayri resmi örgütlenmelerin asli görevi, toplumun farklı alt sosyal sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve bu alanlarda çıkacak olan sorunlara uygun çözümler bulmaktır. Her türlü örgütün yönetici ve insan kaynaðının yönetme becerisinin asıl göstergesi, üstlenmiş oldukları alanlara dair sorunların çözülmüş olmasıdır. Yöneticilerin yönetme yetenek ve becerilerinin yetersiz olduðu örgütlerde ve toplumlarda, iç çatışma yaşanması kaçınılmaz bir durumdur. Sorunları yeterince çözülemeyen ve iç çatışmaları önlenemeyen topluluklarda, belirli bir zaman sonrasında toplum üzerinde derin bir yenilmişlik ve eziklik psikolojisi ortaya çıkmaktadır.

  8 - 17

  Yönetici Yetersizliði, Çaresizlik Hissi, Yenilmişlik Psikolojisi

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Muhafazakâr Deðişim

Öz

Muhafazakâr Deðişimi, hastalıklı bir medeniyet tasavvurundan beklemek, “Modernizm” in tuzaðına düşmektir. Zihniyet inkılâbı ithal ve devşirmeci bir sistemle deðişimi hayata geçirmediði gibi kaba softa bir muhafazakârlıðı da beraberinde getirecektir. Yeni bir medeniyet inşa ve ihya iddiasında bulunmak, ayakları yere basan petrol zengini ithal mezhebî cereyanlardan ırak; gerçek manada yayın kirişini elinde tutan ve çekebildiði kadar gereye çeken (tarihi derinlik); bıraktıðında kendi medeniyet deðerlerini ileriye fırlatan bir mefkûre, Muhafazakâr Deðişimi hazırlayan bir medeniyet tasavvurudur.

  18 - 22

  Muhafazakar Deðişim, muhafazakarlık, deðişim, modernizm, İslamcılık, medeniyet

 

  İndir

  Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU

 

İstanbul’un Tepesi; Bir Meydan’ın Hikâyesi “Taksim”

Öz

Taksim Meydanı; tarihi kışla binası ve Atatürk Anıtı ile sınırlı bir deðişim yaşamamıştır.

Bugün olsa, birinci derecede korunması gerekli sivil mimari örnekleri olarak hassasiyet

gösterilecek kültür varlıkları da bu deðişimin akabinde yıktırılarak tarihin derin sayfalarına

doðru yok edilmiştir. Birinci derecede korunması gerekli sivil mimari örnekleri belirtilen ve

koruma altına alınacak nitelikte olan bu mimarlık örnekleri üzerinde bugün, (Atatürk Kültür

Merkezi) AKM binası bulunmaktadır. Dönem özelliklerini taşıyan mimarlık mirası bu yapıların

nasıl olduðu yıkılmasına izin verilerek, yerine AKM binası ve The Marmara Oteli’nin yapılmasını

ise medeniyetleşme-muasırlaşma hastalıðımızın uzun bir hikâyesinin sonucu olduðu

söylenebilir. Çünkü yıkılmasına dair alınan kararların belgelerindeki ifade ediliş tarzı bile

bugün iç sızlatacak niteliktedir.

  23 - 31

  Anahtar kelimeler: Taksim Meydanı, Atatürk Anıtı, İstanbul’un Tepesi, Topçu Kışlası, İsmet İnönü

 

  İndir

  İsa ÇELİK

 

Manisa Kentinde Tarihi Turizm

Öz

Manisa kenti ilk kuruluşundan günümüze sürekli yerleşme mekânı olmasını, sahip olduðu coðrafi yapısına borçludur. Manisa Saruhan Oðullarının başkenti olması ve Osmanlılar döneminde de şehzadelerin yetiştirdiði yer (şehzadeler şehri)olması sebebiyle, Türk–İslam eserleri bakımından Ege Bölgesi’nin en zengin kentidir. Kültür turizmi ve bu turizm çeşidine baðlı olarak“tarihi turizm” son yılların en önemli turizm faaliyeti olmuştur. Turizmin niteliðinin artırılması ve bu yolla ülkemizin tanıtımı, en etkin ta-rihi turizm ile mümkündür. Anadolu’nun Manisa gibi şehirlerin tarihi turizme açılıp, bu adla tanıtılmaları durumunda ülkemizde turizmin daha nitelikli yüzü ile karşılanacaktır. Bu çalışmanın amacı, mekânın tarihi gelişimi, tarihi yapıları etkileyen faktörler, kentin tarihi dokusu,tarihi yapıların mekânsal daðılımını ve tarihi varlıðı koruma ve kullanım baðlamında coðrafi bir perspektifle kentin turizmini ortaya koymaktır.Çalışma bir alan araştırması olup, bu incelememizde coðrafi yöntem kullanılmıştır.

  32 - 46

  Manisa, Tarihi Turizm

 

  İndir

  Mutlu ARMAN, Öncü YANMAZ ARPACI

 

Öðretim Elemanları ve Çalışanların Örgüt Kültürüne İlişkin Algılamaları: Pamukkale Üniversitesi’nde Bir Araştırma

Öz

Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu akademik ve idari personelin var olan örgüt kültürü algı-lamaları, çeşitli deðişkenler vasıtasıyla araştırılmıştır. Araştırmada yer alan personelin örgüt kültürü algılamalarını ölçmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formları tüm çalışan-lara daðıtılmış olup 46 adet anket formu deðerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular SPSS 16 programıyla analiz edilmiştir. Çalışmada güvenirlik analizi, t testi ve varyans analizleri ya-pılmıştır. Sonuç olarak destek kültürünün çalışanlar tarafından olumlu olarak algılanan tek boyut olduðu tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen bulgulara göre örgüt kültürü algılamalarının öðretim üyelerinin ve çalışanların cinsiyet, yaş, eðitim düzeyi, mesleki tecrübe ve unvanlarına göre farklılık göstermediði de belirlenmiştir.

  47 - 62

  Kültür, Örgüt Kültürü, Örgüt Kültürü Algılamaları

 

  İndir

  Deniz DENİZEL

 

Modern Bir Ozan: Ólafur Arnalds ve Müzikal Poetika

Öz

Bir modern klasikçi olarak Ólafur Arnalds’ın temsil ettiði müzikal poetika be-lirli anlam dizgeleri, tür ve temaların oluşturduðu organik bileşkeyle görünüşe çık-maktadır. Arnalds varlıðın metafiziðine gönderme yaparken modern klasik türüyle melankoli teması, minimallik ve ambient türleriyle masalsılık temalarını birbiriyle harmanlayarak müzikal bir estetik ortaya koyar. Arnalds aynı zamanda tüm bu felsefi derinliðe sahip olguları altın orana tabi kompozisyonlar ve tematikleşmiş bir duygu yoðunluðuyla izleyicinin duyumsama alanına iletir. Arnalds’ın eseri For Now I Am Winter, fenomenolojik görünümü aşıp bir diegetik temaşa estetiði haline gelmiştir.

  63 - 68

  Modern klasik, metafizik, melankoli, minimallik, ambient ve masalsılık

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Siyonizmin Siyon Protokolleri’ ile “Dünya Hakimiyeti” Düşüncesi

Öz

Dünya hakimiyeti için bütün vasıtaları kendi lehine kullanma kabiliyeti olan Siyonizm, bu emellere ulaşmak için stratejisini ona göre tayin eder. Uluslar arası kuralları hiçe sayan bir anlayışı savunan Siyonist düşüce, birçok facialara sebep olmuştur. Bunun için tarihe bakıldıðında bu gerçekler görülecektir. Tarihi Siyonist politik yaklaşım, günümüzde de “meşum” uygulamalarına devam etmektedir. Bu Siyonist Felsefe tarihi “sapkınlık”’tır. O halde nedir Siyonizm? Siyonizme bu gücü veren gizem nedir? Meşhur Siyon Protokolleri nedir? Bu protokoller sonradan mı ihdas edilmiştir? Yoksa Muharref Tevrat’ın bir toplantıda günyüzüne çıkmış hali midir? Bu yazımızda bu suallere cevap aramaya çalışacaðız.

  69 - 92

  Siyonizm, Yahudilik, dünya hakimiyeti, Siyon Protokolleri, Tevrat, Talmud

 

  İndir

  Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU

 

Dr. Lûtfi KIRDAR’ın 12 Yıllık Hizmet Dönemi İstanbul için ilk Büyük İmar Çalışmalarının Başlangıcıydı

Öz

Modern mimarlıðın kurucusu kabul edilen Le Corbusier’nin, 1911-12 yılları İstanbul’u ziyareti sonrası notlarında ifade ettiði şekliyle, “Eðer New-York’u İstanbul ile kıyaslayacak olursak New York’un felaket, İstanbul’un ise bir yeryüzü cenneti olduðunu söyleyebiliriz”. Sözünü unutmayacak ileri ki yıllar da buna ilaveten Le Corbusier “Bir atasözü der ki: ‘Kişi bina yaptıðı yere aðaç diker.’ Biz ise onları söküyoruz! İstanbul bir meyve bahçesidir; bizim şe-hirlerimiz ise taş ocakları!” Bu İslâm Mimarisi ve İslâm Şehirciliðinin takdiri ve teslimiyetinin ifadesidir” cümlesini dile getirecektir. Üstad Le Corbusier, Şehr-i İstanbul’un hakkını verirken, her büyük mimar üstadlar gibi icraya koyduklarıyla söylediklerinin taban tabana zıt dönemleri de olacaktır.

  93 - 96

  Le Corbusier, New York, İstanbul, modern mimarlık, İslâm Mimarisi, İslâm Şehirciliði

 

  İndir

  James Petras ve Robin Eastman-Abaya

 

Küba: Devam Eden Devrim ve Güncel Çelişkiler

Öz

ABD ve Küba yakınlaşmasının arka planını anlamak açısından Küba’nın 2006 itibariy-le Raul Castro’nun başkanlıðında yaşadıðı yeni tartışma ve dönüşüm süreci önemli bir yerde duruyor. 2007’de Petras ve Abaya’nın Küba devriminin güncel sorunları üzerine kaleme al-dıkları aşaðıdaki deðerlendirme yazısı, Küba’da Raul Castro’nun başlattıðı tartışma sürecine dışardan bir katkı olarak kaleme alınmış ancak Fidel Castro’nun “Süper Devrimciler” başlıklı geniş ilgi uyandıran yazısında, isim verilmeden, oldukça sert bir şekilde eleştirilmişti. Şimdi bu tartışmayı yeniden hatırlama zamanı.

  97 - 110

  ABD, Küba, Sosyalist Ekonomi, Raul Castro, Fidel Castro

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Editörden

Akademik ve fikrî bir araştırma dergisini birlikte yürütmenin zorluðu ortadadır. Bu manada, bir taraftan hakemli yazıların sürece baðlı olması ve akademik kurallara uymayan makalelerin reddi, zaman zaman sıkıntılara sebep olmaktadır. Belli bir emekle kaleme alınan makalelerin reddedilmesi yazarı açısından zorluklar içermektedir. Ama bu durum, hakemli dergilerin olmazsa olmazlarındandır.

Araştırma-inceleme yazılarında makale sahiplerinin akademik isimlerle yayımlanması talebi, bizi zorlayan konulardandır. Bu tarz yazılar, hakeme gönderilmeden, yayın kurulunun oybirliði veya oy çokluðu ile kabulünden sonra yayımlanması, akademik sıfatları gereksiz kılmaktadır. Ancak biz, yine de bu vasıfları yayımlamaktayız.

Fikrî yazılar ise, güncelliði takip anlamında önemlidir. Bunun için güncel makalelerin yayım tarihi ile irtibatlı olmasına dikkat etmekteyiz. Derginin çıkma aralıðında o anki hale uygun düşecek yazıları gazeteci mantıðından uzak bir şekilde neşretmekteyiz. Buradaki amaç, nitelikli düşünceleri fikrî hayata kazandırmaktır. Bizi yönetenlere rehberlik açısından mühim olduðunu düşünmekteyiz. Bu hususla alakalı şunu söyleyebiliriz: Yeni Türkiye hedeflerinin tartışıldıðı bir ortamda Yeni Fikir Dergisi olarak buna katkı saðlamamamız mümkün deðildir. Biz de Yeni Türkiye hedefi doðrultusunda Yeni Aydın nerede sorusunu tartışacak bir yayınla katkı saðlamayı planlıyoruz. Öncelikle Aydın’a mahsus stratejik düşünce kuruluşunun temellerini atmak üzereyiz. Araştırma merkezini kurduktan sonra külliyatlı bir dergi ile Aydının geleceðini tartışmak istiyoruz. İleriki bir zamanda Yeni Aydın başlık özel sayı için hem derginin sitesinden hem de www.yenifikirhaber.com’dan ve ayrıca diðer vasıtalarla açıklama yapılacaktır. Şimdiden duyuruyoruz.

Çok şükür ki, 13.sayımızı da yayınladık. Ciddi bir dergicilikte 13. Sayının ne anlama geldiði ehline malumdur. Biz, yola çıkarken büyük düşünüp geleceðe yönelik stratejiler yapmıştık. Bu anlamda yolumuza tavizsiz devam etmenin mutluluðu içerisindeyiz. İnşaallah 13. sayımızı çıkardıktan sonra 2015 yılında 6. senemize mahsus olmak üzere kuruluş yıldönümümüzde 14.sayımızı çıkarmayı hedefliyoruz. (Çeviri desteðinden dolayı Cem Yıldırım’a teşekkür ederiz.) Daha nice sayılarda buluşmak ümidiyle…


 

  İndir