• ISSN: 1308-9412
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 13

Sayı 13

  • Yayın Dönemi: 2014 - Temmuz - Aralık

Makaleler

  Feyzullah EROĞLU

 

Türkiye’de Yönetici Yetersizliği Ve Yenilmişlik Psikolojisi

Toplumsal var oluşun sürekliliği, başta kurum ve kuruluşlar olmak üzere, bütün grup ve bireylerin, kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak ifa etmelerine ve sorun çözme ka-pasitelerinin varlığına bağlıdır. Toplumlar, millet ve devlet olarak varlıklarını, aile, okul ve mabet gibi sosyal kurumlar; merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri gibi kamu kuruluşları; mal ve hizmet üreten özel kuruluşlar gibi işletme ve şirketler ile resmi veya gayri resmi (bir nevi sivil toplum) örgütlenmeler aracılığıyla devam ettirirler. Bütün bu resmi veya gayri resmi örgütlenmelerin asli görevi, toplumun farklı alt sosyal sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve bu alanlarda çıkacak olan sorunlara uygun çözümler bulmaktır. Her türlü örgütün yönetici ve insan kaynağının yönetme becerisinin asıl göstergesi, üstlenmiş oldukları alanlara dair sorunların çözülmüş olmasıdır. Yöneticilerin yönetme yetenek ve becerilerinin yetersiz olduğu örgütlerde ve toplumlarda, iç çatışma yaşanması kaçınılmaz bir durumdur. Sorunları yeterince çözülemeyen ve iç çatışmaları önlenemeyen topluluklarda, belirli bir zaman sonrasında toplum üzerinde derin bir yenilmişlik ve eziklik psikolojisi ortaya çıkmaktadır.

  8 - 17

  Yönetici Yetersizliği, Çaresizlik Hissi, Yenilmişlik Psikolojisi

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Muhafazakâr Değişim

Muhafazakâr Değişimi, hastalıklı bir medeniyet tasavvurundan beklemek, “Modernizm” in tuzağına düşmektir. Zihniyet inkılâbı ithal ve devşirmeci bir sistemle değişimi hayata geçirmediği gibi kaba softa bir muhafazakârlığı da beraberinde getirecektir. Yeni bir medeniyet inşa ve ihya iddiasında bulunmak, ayakları yere basan petrol zengini ithal mezhebî cereyanlardan ırak; gerçek manada yayın kirişini elinde tutan ve çekebildiği kadar gereye çeken (tarihi derinlik); bıraktığında kendi medeniyet değerlerini ileriye fırlatan bir mefkûre, Muhafazakâr Değişimi hazırlayan bir medeniyet tasavvurudur.

  18 - 22

  Muhafazakar Değişim, muhafazakarlık, değişim, modernizm, İslamcılık, medeniyet

 

  İndir

  İsa ÇELİK

 

Manisa Kentinde Tarihi Turizm

Manisa kenti ilk kuruluşundan günümüze sürekli yerleşme mekânı olmasını, sahip olduğu coğrafi yapısına borçludur. Manisa Saruhan Oğullarının başkenti olması ve Osmanlılar döneminde de şehzadelerin yetiştirdiği yer (şehzadeler şehri)olması sebebiyle, Türk–İslam eserleri bakımından Ege Bölgesi’nin en zengin kentidir. Kültür turizmi ve bu turizm çeşidine bağlı olarak“tarihi turizm” son yılların en önemli turizm faaliyeti olmuştur. Turizmin niteliğinin artırılması ve bu yolla ülkemizin tanıtımı, en etkin ta-rihi turizm ile mümkündür. Anadolu’nun Manisa gibi şehirlerin tarihi turizme açılıp, bu adla tanıtılmaları durumunda ülkemizde turizmin daha nitelikli yüzü ile karşılanacaktır. Bu çalışmanın amacı, mekânın tarihi gelişimi, tarihi yapıları etkileyen faktörler, kentin tarihi dokusu,tarihi yapıların mekânsal dağılımını ve tarihi varlığı koruma ve kullanım bağlamında coğrafi bir perspektifle kentin turizmini ortaya koymaktır.Çalışma bir alan araştırması olup, bu incelememizde coğrafi yöntem kullanılmıştır.

  32 - 46

  Manisa, Tarihi Turizm

 

  İndir

  Mutlu ARMAN - Öncü YANMAZ ARPACI

 

Öğretim Elemanları ve Çalışanların Örgüt Kültürüne İlişkin Algılamaları: Pamukkale Üniversitesi’nde Bir Araştırma

Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu akademik ve idari personelin var olan örgüt kültürü algı-lamaları, çeşitli değişkenler vasıtasıyla araştırılmıştır. Araştırmada yer alan personelin örgüt kültürü algılamalarını ölçmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formları tüm çalışan-lara dağıtılmış olup 46 adet anket formu değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular SPSS 16 programıyla analiz edilmiştir. Çalışmada güvenirlik analizi, t testi ve varyans analizleri ya-pılmıştır. Sonuç olarak destek kültürünün çalışanlar tarafından olumlu olarak algılanan tek boyut olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen bulgulara göre örgüt kültürü algılamalarının öğretim üyelerinin ve çalışanların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki tecrübe ve unvanlarına göre farklılık göstermediği de belirlenmiştir.

  47 - 62

  Kültür, Örgüt Kültürü, Örgüt Kültürü Algılamaları

 

  İndir

  Deniz DENİZEL

 

Modern Bir Ozan: Ólafur Arnalds ve Müzikal Poetika

Bir modern klasikçi olarak Ólafur Arnalds’ın temsil ettiği müzikal poetika be-lirli anlam dizgeleri, tür ve temaların oluşturduğu organik bileşkeyle görünüşe çık-maktadır. Arnalds varlığın metafiziğine gönderme yaparken modern klasik türüyle melankoli teması, minimallik ve ambient türleriyle masalsılık temalarını birbiriyle harmanlayarak müzikal bir estetik ortaya koyar. Arnalds aynı zamanda tüm bu felsefi derinliğe sahip olguları altın orana tabi kompozisyonlar ve tematikleşmiş bir duygu yoğunluğuyla izleyicinin duyumsama alanına iletir. Arnalds’ın eseri For Now I Am Winter, fenomenolojik görünümü aşıp bir diegetik temaşa estetiği haline gelmiştir.

  63 - 68

  Modern klasik, metafizik, melankoli, minimallik, ambient ve masalsılık

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Siyonizmin Siyon Protokolleri’ ile “Dünya Hakimiyeti” Düşüncesi

Dünya hakimiyeti için bütün vasıtaları kendi lehine kullanma kabiliyeti olan Siyonizm, bu emellere ulaşmak için stratejisini ona göre tayin eder. Uluslar arası kuralları hiçe sayan bir anlayışı savunan Siyonist düşüce, birçok facialara sebep olmuştur. Bunun için tarihe bakıldığında bu gerçekler görülecektir. Tarihi Siyonist politik yaklaşım, günümüzde de “meşum” uygulamalarına devam etmektedir. Bu Siyonist Felsefe tarihi “sapkınlık”’tır. O halde nedir Siyonizm? Siyonizme bu gücü veren gizem nedir? Meşhur Siyon Protokolleri nedir? Bu protokoller sonradan mı ihdas edilmiştir? Yoksa Muharref Tevrat’ın bir toplantıda günyüzüne çıkmış hali midir? Bu yazımızda bu suallere cevap aramaya çalışacağız.

  69 - 92

  Siyonizm, Yahudilik, dünya hakimiyeti, Siyon Protokolleri, Tevrat, Talmud

 

  İndir

  Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU

 

Dr. Lûtfi KIRDAR’ın 12 Yıllık Hizmet Dönemi İstanbul İçin ilk Büyük İmar Çalışmalarının Başlangıcıydı

Modern mimarlığın kurucusu kabul edilen Le Corbusier’nin, 1911-12 yılları İstanbul’u ziyareti sonrası notlarında ifade ettiği şekliyle, “Eğer New-York’u İstanbul ile kıyaslayacak olursak New York’un felaket, İstanbul’un ise bir yeryüzü cenneti olduğunu söyleyebiliriz”. Sözünü unutmayacak ileri ki yıllar da buna ilaveten Le Corbusier “Bir atasözü der ki: ‘Kişi bina yaptığı yere ağaç diker.’ Biz ise onları söküyoruz! İstanbul bir meyve bahçesidir; bizim şe-hirlerimiz ise taş ocakları!” Bu İslâm Mimarisi ve İslâm Şehirciliğinin takdiri ve teslimiyetinin ifadesidir” cümlesini dile getirecektir. Üstad Le Corbusier, Şehr-i İstanbul’un hakkını verirken, her büyük mimar üstadlar gibi icraya koyduklarıyla söylediklerinin taban tabana zıt dönemleri de olacaktır.

  93 - 96

  Le Corbusier, New York, İstanbul, modern mimarlık, İslâm Mimarisi, İslâm Şehirciliği

 

  İndir

  James Petras ve Robin Eastman-Abaya

 

Küba: Devam Eden Devrim ve Güncel Çelişkiler

ABD ve Küba yakınlaşmasının arka planını anlamak açısından Küba’nın 2006 itibariy-le Raul Castro’nun başkanlığında yaşadığı yeni tartışma ve dönüşüm süreci önemli bir yerde duruyor. 2007’de Petras ve Abaya’nın Küba devriminin güncel sorunları üzerine kaleme al-dıkları aşağıdaki değerlendirme yazısı, Küba’da Raul Castro’nun başlattığı tartışma sürecine dışardan bir katkı olarak kaleme alınmış ancak Fidel Castro’nun “Süper Devrimciler” başlıklı geniş ilgi uyandıran yazısında, isim verilmeden, oldukça sert bir şekilde eleştirilmişti. Şimdi bu tartışmayı yeniden hatırlama zamanı.

  97 - 110

  ABD, Küba, Sosyalist Ekonomi, Raul Castro, Fidel Castro

 

  İndir