• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 14

Sayı 14

  • Yayın Dönemi: 2015 - Temmuz
  • Cilt: 7

Makaleler

  Mesut MEZKİT

 

Editörden

Sosyal Bilimler alanında birçok konuyu içeren, gelecek nesillere kaynak gösterilmesi adına çabaladıðımız dergimizin 14.sayısıyla karşınızdayız. Birinci sayıyı hazırlarken duyduðumuz heyecanımızı, yeni sayılarda da yaşıyor, ayrıca dergimizin yurt dışındaki indekslerde taranması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Akademik ve fikrî bir araştırma dergisini birlikte yürütmenin zorluðu ortadadır. Bu manada, bir taraftan hakemli yazıların sürece baðlı olması ve akademik kurallara uymayan makalelerin reddi, zaman zaman sıkıntılara sebep olmaktadır. Belli bir emekle kaleme alınan makalelerin reddedilmesi yazarı açısından zorluklar içermektedir. Ama bu durum, hakemli dergilerin olmazsa olmazlarındandır.

Araştırma-inceleme yazılarında makale sahiplerinin akademik isimlerle yayımlanması talebi, bizi zorlayan konulardandır. Bu tarz yazılar, hakeme gönderilmeden, yayın kurulunun oybirliði veya oy çokluðu ile kabulünden sonra yayımlanması, akademik sıfatları gereksiz kılmaktadır. Ancak biz, yine de bu vasıfları yayımlamaktayız.

Dergimize gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve bize yollandıðı sırada diðer dergilerin deðerlendirme surecine alınmamış olmasının gerektiðini hatırlatırız. Yenifikir Dergisi'nin yayına hazırlanmasında emeði gecen Yayın Kurulu Üyelerimize, bizden manevi desteðini ayırmayan fedakar hakemlerimize, yabancı dil komisyonumuza, yazılarını gönderen deðerli araştırmacılarımıza, dergimizin basımını gerçekleştiren teknik sorumlumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 15. Sayımızda tekrar buluşmak dileðiyle...


 

  İndir

  Feyzullah EROĞLU

 

Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi

Öz

Her sosyal sistemin, kendi bünyesindeki insanların bireysel ve toplumsal ilişkilerinin bir kısmı, yönetim ilişkilerinden meydana gelmektedir. Yönetim ilişkileri, bir anlamda karar verme yetkisine sahip olan yöneticiler ile uygulayıcı konumundaki yönetilenler arasındaki bir iktidar ilişkisidir. Her toplumun yönetim ilişkilerini şekillendiren asıl kültür öðelerine ise evren tasavvuru denmektedir. Bu baðlamda, belirli bir toplumun veya inanç sisteminin temel evren tasavvurları bilinirse o sistemin bünyesinde gelişecek olan yönetim ilişkilerinin temel ilke ve kuralları da anlaşılmış olur. Kur’an’da ki İslâmiyet’in evren tasavvurunu gösteren kaynaklardan biri de, “Âdem ve yaratılış kıssasıdır”. Bu çalışmada, “Âdem ve yaratılış kıssa-sı” ile ilgili âyetler üzerinden, İslâmiyet’in temel yönetim ilke ve kuralları tespit edilmeye çalışılacaktır.

  7 - 29

  Yönetim ilişkileri, evren tasavvuru, Âdem ve yaratılış kıssası, yönetim ilke ve kura

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Medeni Kanunun 1007. Maddesinin Tapu Hizmetleri Çalışanları Üzerindeki Etkileri

Öz

Medeni Kanunun (MK) 1007. maddesi, tapu sicilinin tutulmasından doðan bütün za-rarlardan Devleti sorumlu tutar. Devlet de zararın doðmasında kusuru bulunan görevlilere zararı rücu ettirir. Bundan dolayı MK’nın 1007. maddesi, tapu müdürlüklerinde işlem yapan memurların en büyük sıkıntısı olup; stresli çalışma ortamına zemin hazırlamaktadır. Stresin varlıðı, işlem yapanları hata yapmaya zorlamaktadır. Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerin stresten uzak şartlarda yapılması gerekir. Ancak MK’nın 1007. maddesinin buna imkân vermediði düşünülmektedir. Ayrıca, MK’nın 1007. maddesinin çalışanların gele-cek endişesini artırdıðı da belirtilmektedir. Böylesi bir endişenin varlıðı, imza sorumluluðu olan memurların özel hayatlarına tesir etmektedir. Gelecek endişesi taşıyan memurların ruh hallerini yansıtan bir çalışmanın yapılmaması, ihmalin olma ihtimalini göstermektedir. Bu araştırmada MK’nın 1007. maddesinin hukuki boyutundan ziyade çalışanların ruh hallerini nasıl etkilediði hususu üzerinde durulmuştur. MK’nın 1007. maddesinin tapu çalışanları üzerindeki etkilerini araştırmak üzere Aydın ili Tapu Müdürlüklerinde işlem yapanları kapsayan anket gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Aydın il merkezi ve ilçelerindeki tapu müdürlüklerinde işlem yapan memurlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 196 tapu çalışanından 101 işlem yapan memura ulaşılmıştır. Bu araştırmada, tapuda işlem yapan memurların MK’nın 1007. maddesinden kaynaklanan strese verdikleri tepkiler ölçülmeye çalışılmıştır. Her işlemde, ilgili maddenin etkisinin boyut-ları ve geleceðe yönelik endişeler gözlemlenmiştir. “Kurum deðiştirme,” “reddi miras,” “tapu çalışanlarının evliliðe bakışı,” “zaman aşımı” gibi maddelerin çalışanlar üzerinde meydana getirdiði tesirin derecesini ölçen 35 ifade bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre bazı sorulara verilen cevaplar dikkat çekici bulunmuştur. Özellikle “Kendiniz veya çocuklarınızı tapu çalışanları ile evlendirmek isterseniz, tercihiniz ne olur-du?” sorusuna verilen olumsuz cevabın çalışan psikolojisini aksettirmesi açısından önemli ol-duðu düşünülmektedir. Yine kurum deðiştirme, reddi miras, zaman aşımı gibi sorularda en-dişelerin varlıðı gözlemlenmiştir. Sigorta ile ilgili soruya verilen cevapların tapu çalışanını “deðersiz” ve “unutulmuşluk” psikolojisine soktuðu bulgusu da önemli bir başka bulgudur.

  30 - 104

  Medeni Kanunun 1007. maddesi, tapu çalışanları, stres, rücu, gelecek endişesi, miras, Aydın

 

  İndir

  Ali Erdem AKGÜL

 

E-Devlet ve Yurttaşlık İlişkisinin Sosyolojik Bir Analizi (Aydın İli Örneði)

Öz

İletişim teknolojileri, özellikle 20. yüzyılın son çeyreðinden sonra hızlı bir gelişme kaydederek günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayar að ve teknolojile-rinin gelişmesi, yaygınlaşması neticesinde zaman ve mekan sınırları oldukça zorlanmaya baş-lanmış, insanların birbiriyle olan iletişimi küresel boyuta taşarak kolaylaşmıştır. Teknolojideki deðişim; ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda etkiler yapmaktadır ve yeni deði-şim süreçleri de ortaya çıkmaktadır. Bundan hem “yurttaşlık” hem de “devlet” nasibini al-maktadır. “E-devlet” ise zaman içerisinde gittikçe artan gereksinimlerin yarattıðı, bilgi ve ile-tişim teknolojileri vasıtasıyla ayakta duracak olan yeni devlet anlayışının bir ifadesidir. E-devlet projeleri ve uygulamalarının da böylesi bir süreç içerisinde ele alınıp incelenmesi sosyolojik bir gerekliliktir. E-devlet ve yurttaşlık ilişkisi Aydın İl merkezi örneðinde sosyolojik olarak ele alınarak, incelenmiştir. Bu çalışmada amaca yönelik örneklem tekniði kullanılmıştır. Bu çalışma durum saptamasına yönelik betimsel bir araştırma niteliði göstermektedir ve çalışma çerçevesinde toplam 650 anket uygulanmıştır.

  105 - 119

  Devlet, E-Devlet, Yurttaşlık, Bilişim Teknolojileri, İnternet

 

  İndir

  Rıfat USLU

 

İslam Hukukunda Sürgün Cezası

Öz

İslam hukukunda cezalar, “Had cezaları”, “Kısas ve diyet” cezaları ve “Ta’zir” cezaları şeklinde üçlü tasnife tabi tutulmuştur. Sürgün cezasının, ta’zir veya hadd cezalarından hangi-sine girdiði hususunda mezhepler arasında ihtilaf edilmiştir. Hanefilere göre sürgün cezası hadd deðil, ta’zir cezasıdır. Diðer üç mezhebe göre sürgün , hadd cezasının bir parçasıdır. Ancak Malikilere göre sadece erkeklere uygulanırken, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre, uygulamada kadın-erkek ayrımı yoktur.

  120 - 131

  İslam Hukuku, Ceza, Sürgün

 

  İndir