• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 16

Sayı 16

  • Yayın Dönemi: 2016 - Temmuz
  • Cilt: 8

Makaleler

  Şevket YİRİK, Abdullah USLU, Muhammet Fatih SANCAR, Doðan KUTUKIZ

 

Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneði

Öz

Örgütsel adalet, örgüt ve toplum için önemli unsurlardan biri durumundadır. Özellikle çalışanların performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Örgütsel adalet ve sessizlik, büyük oranda işgücüne ve hizmete dayalı olan otel işletmelerinde verimliliði önemli ölçüde etkilemekte olup, bunun sonucunda işletmenin karlılıðını da etkilemektedir. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinde örgütsel sessizlik ve örgütsel adalet arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla da Antalya'da yer alan otel işletmeleri çalışanlarına yönelik anket uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada çeşitli hipotezler de yer almaktadır. Anket ile elden edilen veriler kullanılarak, frekans, regresyon, ANOVA gibi çeşitli analizler yapılarak sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Örgütsel sessizlik ve örgütsel adalet ilişkisi ile çalışanların demografik özellikleri arasında anlamlı farklılık olup olmadıðı belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, otel çalışanlarının büyük çoðunluðunun örgüt içi sessizlikleri düşük, örgüt içi adalet duyguları ise yüksektir. Örgütsel adalet örgütsel sessizliði negatif yönde etkilemektedir. Yani çalışanların örgüt içi adalet algıları arttıkça örgütsel sessizlikleri azalmaktadır. Ayrıca kadın çalışanların örgüt içi adalet algılarının erkeklere nazaran daha fazla olduðu tespit edilmiştir.

  7 - 15

  Otel, örgütsel sessizlik, örgütsel adalet

 

  İndir

  Feyzullah EROĞLU

 

Göktürklerde Yönetim Düşüncesi

Öz

İnsanlar, ne kadar ilerlemiş ve gelişmiş olsalar bile bireysel ve toplumsal varlıklarını sürdüre-bilmek için başka insanların yardımı ile diðer kaynakların desteðine ihtiyaç duyma hali devam etmek-tedir. Bu baðlamda, belirli yöntemler aracılıðıyla ve başka insanlar kanalıyla belirli etkinlikleri yürütme sürecine yönetim adı verilmektedir. Her yönetim süreci, kendinden beklenen amaçları gerçekleştirmek üzere bir takım “deðerler”, bazı alt “kurumlar” ve “gelenekler” oluşan bir sistem niteliðindedir. Toplumsal veya örgütsel düzlemde yaşanılan sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere oluş-turulan yönetim sistemlerinde yer alan “deðerlerin”, “kurumların” ve “geleneklerin”, belirli bir denge ve tutarlılık içerisinde olması beklenir. Göktürklerin oluşturduðu yönetim sistemi, Türk yönetim düşüncesinin ortaya koymuş olduðu en dengeli ve tutarlı yönetim sistemi olarak dikkat çekmektedir. Bu anlamda, Göktürk yönetim sisteminin, Türklerin daha sonraki çaðlarda kurdukları yönetim meka-nizmalarına referans olma niteliði bulunmaktadır.

  16 - 28

  Yönetim Sistemi, Kut ve Töre, Liyakat ve Ehliyet, Kurultay, Direnme Hakkı

 

  İndir

  Ali Çeker

 

Doðal Ortamın (Jeomorfoloji-Hidrografya) Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Baðlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneði

Öz

Tarımsal faaliyetler, her şeyden önce o bölgede bulunduðu coðrafi şartlara göre yapılmakta ve şekillenmektedir. Bu durum göz ardı edildiðinde doðal ortamın bir gereði olarak olumsuz sonuçlarla neticelenmektedir. Doðal ortam özelliklerinin iyi bilinmesi ve bu bilinirlik temelinde tarımsal faaliyetlerin şekillendirilmesi-yapılması, sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleşmesinde temel un-surdur.Bu çalışma, doðal ortam özelliklerinin tarımsal faaliyetlere olan etkilerini örnek bir alan ince-lemesiyle ortaya koymak amacını taşımaktadır. Dalaman Ovasının doðal ortam özelliklerinin tarımsal faaliyetlere etkilerinin incelendiði bu çalışmada jeomorfolojik özellikler ve hidrografya özellikleri ele alınmıştır. Yapılan çalışma iki bölüm olarak planlanmıştır. İlk bölümde çalışma sahasının jeomorfolo-jik özellikleri ve tarımsal faaliyetlere etkileri, ikinci bölümde ise çalışma sahasının hidrografya özellik-leri ve tarımsal faaliyetlere etkileri incelenmiştir.

  29 - 50

  Dalaman Ovası, Doðal Ortam Özellikleri, Tarım

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Bilgi Çaðında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek

Öz

Üçüncü bin yıla girdiðimiz bir asırda bilgiye fazlaca vurgu yapılması bunun önemine varılması anlamına gelmektedir. Bilgi - irfan - tefekkür, bir medeniyetin temel taşı..Bilgisiz inancın ne kadar kadük kalacaðı açık ise hazmedil(e)memiş bir bilgi aleminden doðacak tefekkürün nasıl noksan kalacaðı izahtan varestedir. Bir bina düşününüz ki zayıf veya temelsiz; küçük sarsıntılarda yerle bir olacaðını aklımızla rahatlıkla tartabildiðimize göre bilgisiz bir irfanın ve dolayısıyla tefekkür dünyamızın ne kadar sıð kalacaðı âşikârdır. Bu çalışmada bilginin nitelikleri, bilgi-irfan ilişkisi ve bunları zaðlam zemine oturtan kitap okumayı merkeze alınması ne kadar gerçekçi. Bu hususlara temas edilecektir.

  51 - 63

  Bilgi çaðı, Bilgi, irfan, tefekkür, arif, marifetullah, Ahlak Felsefesi, Tüp bebek

 

  İndir

  Mesut MEZKİT, Murat Kemal AVCI, Özkan ÖZKAYA

 

Dünden Bugüne Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye 2023 Vizyonu’ndaki Yeri ve Hedefi Cavit BİRCAN

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit BİRCAN ile “Dünden Bugüne Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye 2023 Vizyonu’ndaki Yeri ve Hedefi” konulu mülakatta ADÜ’nün genel bir deðerlendirmesi yapıldı. ADÜ’nün Türkiye ve dünya üniversiteleri arasındaki yeri ve Aydın iline katkıları üzerinde duruldu. ADÜ ile Aydın’ın iktisadi, sosyal, kültürel konuları etrafında deðerlendirmeler yapılarak bunun Aydın şehrine ve Aydınlı’ya yansımaları üzerinde konuşuldu. Şehir-Üniversite ilişkilerinin hangi boyutlarda olduðu, olumsuz görünen tarafların nasıl olumluya dönüştürüldüðü ifade edildi. Anayasa, sistem deðişikli, başkanlık, laiklik gibi Türkiye’nin güncel konulara ADÜ’nün yaklaşımı soruldu ve bunlara dair cevaplar alındı.

  65 - 72

  Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Aydın, Prof. Dr. Cavit BİRCAN, Adnan Menderes, Türkiye-2023 Vizyonu

 

  İndir

  Gönül ŞAHİN MEZKİT, Rabia ÇAKI

 

Tapu Çalışanlarının Ruh Halleri’nin Yazarı Mesut MEZKİT İle Mülakât

“Medeni Kanunun 1007. Maddesinin Tapu Hizmetleri Çalışanları Üzerindeki Etkileri” adlı Yüksek Lisans Tezini “Tapu Çalışanlarının Ruh Halleri” adıyla kitaplaştıran Mesut MEZKİT ile kitabın amacı, kapsamı ve niçin bu çalışmanın yapıldıðına dair konular üzerinde konuşuldu. Araştırmanın nerede yapıldıðı, araştırmaya dahil olanların cinsiyet ve öðrenim durumları soruldu. Son olarak bulguların deðerlendirilmesi ve bulgular üzerinden önerilerin neler olduðu mülakatta ele alındı.

  74 - 85

  Medeni Kanunun 1007. maddesi, tapu çalışanları, stres, rücu, gelecek endişesi, miras, Aydın

 

  İndir

  Zafer EFE, Hüsamettin İNAÇ

 

Teşkilat, Teçhizat ve Tefekkürât (Doktrin) (3T) Perspektifinde Dumansız Barut Teknolojisi (18.yy ve 20.yy Osmanlı Ordusu Örneði)

Öz

Harp tarihi ve stratejileri alanında yapılan çalışmalarda orduların başarıları ve hezimetleri hu-suslarındaki nedenler araştırılırken ekseriyetle tarihsel bir kişilik olarak komutanların vasıfları ve orduların teçhizat üstünlükleri üzerinde durulmaktadır. Nitekim bu tarz durumlar, savaşların netice-lerinin belirlenmesinde etkili olmakla beraber, orduları var eden asli unsur olan askerlerin psikolojik ve fiziksel nitelikleri başta olmak üzere, askerlerin kullandıkları teçhizatların niteliði ve asker-teçhizat ilişkisinden doðan taktik ve stratejik unsurların organizasyonel planlanması ve savaş meydanlarına operasyonel uygulanabilirliði durumlarının birlikte deðerlendirilmesi, tarihte meydana gelen muha-rebelerin doðasını ve o zamanki şartları ile birlikte objektif deðerlendirilebilmeleri hususunda büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkma süreçleri boyunca meydana gelen sa-vaşlarla birlikte ihtiyaç hasılı, orduların düşman unsurları etkili ve kısa süre içerisinde maðlup ederek en az zararla ve en fazla zayiat verdirerek savaşı kazanma ihtiyacı içerisinde, savaş ortamının gereksi-nimleri olan teknolojik gelişimlerin bir ürünü olan dumansız barut teknolojisinin Avrupa’da ortaya çıkışı ve bu teknolojinin Osmanlı Ordusu tarafından kullanılmaya başlanması sürecinde, Osmanlı Ordusu’nun 18. yy ve 20. yy yenileşme dönemleri boyunca bu teknolojinin teşkilat, teçhizat ve tefek-kürât (Doktrin) açısından ne gibi deðişim ve dönüşümlere yol açtıðı, askeri ve bürokratik organizasyon sistemlerinin işleyişinde nasıl bir etki yarattıðı, bunun temelinde insan faktörü boyutuyla asker üzerinde nasıl etkiler yarattıðı ve Osmanlı Devletini uluslararası ilişkiler düzeyinde nasıl etkilediði hususları araştırmanın asıl sorularını oluşturmaktadır. Çalışma süresince; arşiv belgelerinden elde edilen birincil kaynaklar ve konu ile ilgili yazılmış telif eserler, belge analizi yöntemiyle incelenerek askeri tarih araştırmalarında orduların yenileşme süreçlerinde meydana gelen maddi deðişim ve dönüşümlerin, ordu kurumunun fiziki yapılarını teşkil eden ve bu kurum içerisine dahil olan askeri ve bürokratik personelin fikri ve ruhi yapısına da nasıl etki oluşturduðunun kritiði yapılarak kullanılan teçhizatın birey olarak askerin kullandıðı teçhizat ile kurum içerisinde nasıl bir deðişim ve dönüşüm yaşadıðı ve insan-madde ilişkisi deðerlendirilmeye çalışılmıştır.

  86 - 104

  Teşkilat, Teçhizat, Tefekkürât, 3T, Dumansız Barut, Osmanlı Ordusu, Dumansız Barut Teknolojisi

 

  İndir

  Bahar GÖKPINAR

 

Delilik Kurgusunda Erkek-lik: Mirat-ı Cünûn

Öz

Yüzlerce yıla yayılan Osmanlı yazınının tüm yapısını belirleyenler erkekler olduðuna göre ve bu edebiyatı büyük bir rahatlıkla ‘erkek edebiyat’ olarak tanımlamak mümkün ise, Osmanlı yazınında erkekler hakkında her şeyin apaçık bir şekilde ortada olması gerekir. Ancak maalesef böyle olmamıştır. Erkekler de, belki kadınlar gibi edilgenleştirildikleri için deðil ama bizzat kendi eðilimleri doðrul-tusunda zaman zaman gizlenmeyi tercih etmişler ve/ya erkek-lik algısı baðlamında deðişime uðramış-lardır. Bu yazının amacı, 19. yüzyıl şairi Yenişehirli Avnî’nin Mir’at-i Cünûn isimli eserinden yola çıka-rak, erkek bir sanatçının kendi özelinde ve toplumsal baðlamda erkekliði nasıl algıladıðını ve kurgu-ladıðını anlamaya çalışmaktır.

  105 - 115

  Yenişehirli Avnî, Mir’at-i Cünûn, delilik, erkek-lik

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir Sam) Çalışma Metodu

Aydın merkezli bölgesel ve küresel sorunlara eðilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmak, Yeni Fikir Strateji Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM)‘nın temel fikrî hedefini oluşturur. Yeni Fikir SAM’nın esas amacı, Aydın ilinin tarihî, kültürel, siyasi, hukuki, ekonomik, tarım, eðitim, sosyolojik ve jeopolitik yapısı ile ilgili sorunlara ve açılımlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. Yeni Fikir SAM’ın Ay-dın’daki merkezinin yanı sıra Denizli ve Muðla’daki Çalışma Masaları Başkanlıkları ile Güney Ege merkezli ufuk projeksiyonları ile siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen ilmî bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedeflemektedir.

  117 - 120

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Editörden

Sosyal Bilimler alanında birçok konuyu içeren, gelecek nesillere kaynak gösterilmesi adına çabaladıðımız dergimizin 14.sayısıyla karşınızdayız. Birinci sayıyı hazırlarken duyduðumuz heyecanımızı, yeni sayılarda da yaşıyor, ayrıca dergimizin yurt dışındaki indekslerde taranması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Dergimize gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve bize yollandıðı sırada diðer dergilerin deðerlendirme surecine alınmamış olmasının gerektiðini hatırlatırız.

Bu sayımızda da deðerli kalemler yine sizlerle birlikte olacaktır. Akademik ve fikri yazıların ışık tutacaðından eminiz. 17. Sayımızda tekrar buluşmak dileðiyle...


 

  İndir