• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 18

Sayı 18

  • Yayın Dönemi: 2017 - Temmuz
  • Cilt: 9

Makaleler

  Kemal Ramazan HAYKIRAN

 

Kurt Mu? Kuzu Mu? Şeyh Bedreddin ve İsyanı Üzerine Bazı Düşünceler

Öz

Osmanlıların beylik ölçeðinde bir devletten imparatorluða geçiş aşamasında karşılaştıðı ciddi olaylardan biri de Şeyh Bedreddin İsyanı’dır. Çelebi Mehmed Döneminde Fetret devrinin geride bırakıldıðı narin bir dönemde 1415 yılında meydana gelen Şeyh Bedreddin İsyanı, tarihçiler tarafından bugüne kadar çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Şeyh Bedreddin kimilerince mezhebî bir isyan olarak tanımlanırken kimilerince de toplumsal ve sınıfsal dürtülerle hareket edilen bir isyan olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada Şeyh Bedreddin İsyanın meydana geldiði hem coðrafya hem de dönemin özellikleri ve koşulları göz önünde bulundurularak isyanın hangi koşullar altında ne gibi amaçlar güdülerek meydana geldiði yeni bir yorum ile tanımlanılmaya çalışılacaktır.

  8 - 19

  Şeyh Bedreddin, Çelebi Mehmed, Torlak Kemal, Börklüce Mustafa

 

  İndir

  Osman Kürşat ACAR, Muhammet Huzeyfe EFE, İsa ÇELİK

 

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetimi ve İşgücü Devir Hızı İlişkisi: Isparta Örneði

Öz

Küreselleşen dünyanın zorlu rekabet koşulları altında modernize olan çalışanlar ve firmalar, iş yaşamı içerisinde köklü deðişime uðramışlardır. Bu deðişimle birlikte işletmelerin, bu ortamda başarılı olabilmek adına çaðdaş yönetim yapı ve uygulamalarını takip etmek zorundadırlar. Yeni gelişmelerden birisi olan yetenek yönetimi ise örgütler için önemli role sahip olmakla birlikte çalışanların işe alımı, eðitilmesi, geliştirilmesi ve yeteneklerinden en uygun şekilde yararlanılması sürecini kapsamakla birlikte, firmaların işgücü devir hızların düşürülmesi için önemli bir uygulamadır. Yapılan çalışmada Isparta’da 100 ve üzeri işçi çalıştıran firmalar arasından seçilen 5 işyerinin iş- gücü devir hızı ve yetenek yönetimi ilişkisi nitel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak Isparta firmalarında insan kaynakları yönetim anlayışının tam olarak benimsenmemesi, insan kaynakları yönetimi alanında çalışan profilinin yokluðu, şehrin işgücü arz ve talebi noktasında yetersiz olması, kıdem tazminatı, düşük ücret politikası, şirketlerin kurumsallaşamaması gibi nesnel nedenler ile beraber yetenek yönetim anlayışının tam olarak oturmadıðı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede işgücü devir hızının düşürülmesine yönelik yetenek yönetimi eksenli çalışmalara yeterli düzeyde rastlanmamıştır.

  20 - 32

  Yetenek, Yetenek Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, İşgücü Devir Hızı

 

  İndir

  Şeyma Gün EROĞLU

 

Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü

Öz

İş örgütleri, belirli mal ve hizmet üretmek için kurulurlar. İş örgütlerinin, planlama aşamasından başlayarak, ürünlerin nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen her aşamasına ilişkin iş ve görevler, ‚insanlar‛ aracılıðıyla gerçekleşir. İş örgütlerinde çalışanlar, işlerin görülmesi esnasındaki karşılıklı faaliyetleri, duygu ve dü- şünceleri baðlamında birbirleriyle karşılıklı bir etkileşim içerisinde bulunurlar. Örgütlerde çalışanların karşılıklı etkileşim süreci sonucunda, biçimsel çalışma grupları yanında, çeşitli amaç ve hedefler doð- rultusunda biçimsel olmayan gruplar halinde de örgütlenmeler meydana gelir. Küreselleşme süreciyle beraber büyük bir çeşitlenme gösteren postmodern kültür, iş örgütlerinde istihdam edilen insanların çalışma ortamındaki ilişkilerden doðan biçimsel olmayan gruplar yanında, makro-sosyolojik yapının üretmiş olduðu çeşitli alt kültür oluşumlarının örgütlerdeki uzantısı olan biçimsel olmayan grupların doðuşunu da hızlandırmıştır. Bu çalışmada, örgütlerdeki biçimsel olmayan gruplar incelenecektir.

  33 - 42

  Postmodern Kültür, Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları, Yönetim İlişkileri

 

  İndir

  Mesut MEZKİT, İsa Çelik

 

Neo-Conizm’in Dehşetengiz ‚Gıda Emperyalizmi : PL 480 (ABD’nin Toplumları İçten Çürütme Stratejisi) - Genetiði Deðiştirilmiş Organizmalar Neyin Habercisi?

Öz

Hiç düşündük mü acaba, kalp krizinden ölümlerin niçin arttıðını, insanların hastane kuyruklarında hayatlarını neden kaybettiðini? Nasıl olup da asırlardır dünyaya hükmetmiş bir milletin çocuklarının düşünmekten aciz hale geldiðini? Niçin maddi çürümüşlüðün manevi çöküşe yol açtıðını? Milletimizin hastalıkların pençesinde kıvranmasını? Bunlara nelerin yol açtıðını? Müslüman-Türk milletini saðlıklı beslenmekten alıkoyan gücün ne olduðunu? Düşünme kabiliyetini kaybettirip ruh hastalıklarının gün geçtikçe artmasına sebep olan etkenleri? Batı toplumlarında görülmeyen; ancak ülkemizde fazlasıyla mevcut hastalıkların ana kaynaðını? Türk milletini deneme/uygulama sahasına çeviren zihniyetin asıl amacını? Genetiði Deðiştirilmiş Organizmalar (GDO)’ın ikinci bir aşama olup olmadıðını? GDO’lar ile PL 480 arasında doðrudan bir baðlantı bulunup bulunmadıðını? Nasıl bir sömürgeleştirme planlandıðını?

  43 - 63

  PL 480, Genetiði Deðiştirilmiş Organizmalar,GDO, ABD’nin Toplumları İçten Çürütme/Çökertme Stratejisi, neo-conizm, gıda emperyalizmi

 

  İndir

  Yrd. Doç. Dr. Şeyma Gün EROĞLU, Dr. Erdal ALGA

 

Açık Sistem Açısından Örgütsel Muhalefet

Öz

Örgütler, bir takım ortak amaçları gerçekleştirmek üzere, belirli kaynakların bir araya getirildiði ve insanların işbirliði yaptıkları yapılardır. Örgüt kuramları incelendiðinde, sistem yaklaşımına kadar örgütlerin birer kapalı sistem oldukları kabul edilmiştir. Gerek klasik örgüt kuramı gerekse neoklasik örgüt kuramı olsun, her iki temel örgüt kuramı da örgütün çevresini ve çevresi ile olan iliş- kilerini ihmal etmiş ve örgütün içine odaklanmışlardır. Günümüze yaklaştıkça, örgütlerin, kendi içlerinde yoðun bir iç çevreye, dışarıda ise çok geniş bir sistem çevresine sahip oldukları anlaşılmıştır. Örgütlerin, küresel rekabet ortamında varlıkları- nı etkili ve verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için, tam anlamıyla açık birer sistem olarak çalışmaları gerekmektedir. Örgütsel kararların alınmasında ve faaliyetlerin yürütülmesinde, açık bir sistem olan örgütün entropiye düşmeden sürekli yeni bilgi ve enerji saðlanmasında en iyi katkıyı saðlayacak olan imkan, ‚örgütsel muhalefet‛ olgusudur.

  64 - 86

  Açık sistem, örgütsel muhalefet, entropiyi önleme

 

  İndir

  Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU

 

İlk Mescitten Bugüne Camii

Öz

İlk mescitten bugüne cami; bir parola, bir gelenek, bir davranış biçimi, bir siluet, mimari alanda bir mekân oluşumu gibi vesaire birçok başlık içerisinde incelenebilecek kadar bir yaşam biçiminin mimarideki yansımasıdır. İslam ve insanlık kültür gelişimi içerisinde, minaresine atla çıkılan camiden, kırık bir aşk hikâyesiyle birlikte anlatıla gelen pek çok cami ve mescidi farklı yönleriyle de anlatabiliriz. Mimari yapılar, yapıldıkları dönemin gizlerini bize fısıldar gibidir. Neredeyse her dönemin kendine has bir mimarisi vardır. Toplumların mimari anlayışları ise çoðu zaman mensup oldukları dinin kültürü ve felsefesi etrafında şekillenir. İşte bu noktadan hareketle, projelerinde sadece bina deðil, adeta bir hayat sahasıdır. Mahalleler, şehirlerin ilk başlangıç noktasıdır. Onun da merkezi yani sıfır noktası camii ve mescitlerdir. İslam şehir planlamasında cami ve mescit şehrin kalbinde yer alır. Cami ve mescit etrafında şehirler kurulur ve gelişir. İslam medeniyeti, manevi anlamda camiyi; sosyal, kültürel ve siyasal bir merkez olarak, toplumun nabzı haline getirirken, şehrin merkezine bir cami yerleştirerek bunu görsel anlamda da desteklemiş olur.

  87 - 101

 

  İndir

  Mesut MEZKİT, Yrd. Doç Dr.İsa Çelik

 

Siyonist-Haçlı İttifakının Göçmen Sorununa Kör Bakışı ve Ensar Ülke: Türkiye

Öz

Göçmen meselesi, ülkemizin ve dünyanın en büyük sorunudur. Türkiye, göçmenlerin geçiş konumunda ya da ikamet ettikleri ülke olmasından dolayı maddi ve manevi çok fedakarlık da bulunmuştur. Özellikle göçmenlere misafir gibi tavır göstermesi çok mühimdir. Türkiye göçmen barındırmada da göçmenlere yardım etmede de dünyada birinci sıradadır. Ancak Batı dünyası,daha doð- rusu Yahudi-Hıristiyan Haçlı ittifakı göçmen meselesini görmezden gelmektedir. Bu makalede Türkiye ve Batı ‘nın göçmen konusuna yaklaşımı ele alınacaktır.

  102 - 107

  ensar, muhacir,Yahudi-Haçlı İttifakı,Göçmen, Göçmenllik,Türkiye

 

  İndir

  -

 

Göçmen Sorununa Genç Bakış Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði (Yeni Fikir SAM), Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şubesi ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) iş birliðiyle düzenlediði ‚Göçmen Sorununa Genç Bakış‛ konulu yarışmanın ödül töreni, 11 Mayıs 2017 tarihinde ADÜ Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Yeni Fikir SAM; Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye Kızılay Aydın Şubesi ile ortaklaşa yapmış olduðu ‚Göçmen Sorununa Genç Bakış‛ konulu makale, kısa film ve hikaye yarışmasına 48 eser başvuruda bulundu. Göçmen sorununu uluslararası arenaya duyurmayı kendilerine hedef edinen Yeni Fikir SAM, yarışmaya katılan bütün eserleri Türkçe dahil 11 dile çevirip yayınlayacak. İçişleri Bakanlıðı Dernekler Dairesi Başkanlıðı tarafından desteklenen ‚Göçmen Sorununa Genç Bakış‛ konulu yarışmada ilk 5’e giren üniversite öðrencileri altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Kısa film yarışmasında ikinci ve beşinci olan filmlerde yer alan göçmenler de ödül törenine katıldı.

  108 - 119

 

  İndir

  İsa ÇELİK

 

Editörden

Sosyal Bilimler alanında birçok konuyu içeren, gelecek nesillere kaynak gösterilmesi adına çabaladıðımız dergimizin 18.sayısıyla karşınızdayız.

Akademik ve fikrî bir araştırma dergisini birlikte yürütmenin zorluðu ortadadır. Bu manada, bir taraftan hakemli yazıların sürece baðlı olması ve akademik kurallara uymayan makalelerin reddi, zaman zaman sıkıntılara sebep olmaktadır. Belli bir emekle kaleme alınan makalelerin reddedilmesi yazarı açısından zorluklar içermektedir. Ama bu durum, hakemli dergilerin olmazsa olmazlarındandır.

Araştırma - inceleme yazılarında makale sahiplerinin akademik isimlerle yayımlanması talebi, bizi zorlayan konulardandır. Bu tarz yazılar, hakeme gönderilmeden, yayın kurulunun oybirliði veya oy çokluðu ile kabulünden sonra yayımlanması, akademik sıfatları gereksiz kılmaktadır. Ancak biz, yine de bu vasıfları yayımlamaktayız.

Yeni Fikir Dergimizin formatını, diðer hakemli dergilerde olduðu gibi, alışagelmiş düzen ve içerik halinde görmek isteyen bazı okurlarımız mevcut. Bu yöndeki deðerlendirmelerini aldıðımızda seviniyoruz. Uzmanlık alanında bile yeterli bilgi birikimine, araştırmaya ve yeniliðe sahip olmayan bir kısım akademisyenin bulunduðu ülkemizde, dergimizin okunduðunu, incelendiðini görmek bütün yorgunluðumuzu aldıðı gibi bizleri güçlendiriyor. Dergimizi yayın hayatına geçirme amacımız; adından da anlaşılacaðı üzere sadece akademik yazıları deðil, akademisyen olmayan kişilerin araştırma ve fikir yazılarını da uluslararası kişi ve kurumlara tanıtarak alışılmışın dışında, yayın hayatında farklı bir çıðır açmaktır. Bu baðlamda akademik yazılarımız için yazım kuralları ve birbirinden deðerli hakem heyetimiz vardır.

Yeni Fikir Dergisi’nin yayına hazırlanmasında emeði gecen Yayın Kurulu Üyelerimize, bizden manevi desteðini ayırmayan fedakar hakemlerimize, yabancı dil komisyonumuza, yazılarını gönderen deðerli araştırmacılarımıza, dergimizin basımını gerçekleştiren teknik sorumlumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 19. sayımızda tekrar buluşmak dileðiyle…


 

  İndir