• ISSN: 1308-9412
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 24

Sayı 24

  • Yayın Dönemi: 2020 - Bahar-Yaz
  • Cilt: 12

Makaleler

  Celaleddin SERİNKAN, Esin BARUTÇU

 

GÜNCEL YÖNETİM SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU: DENİZLİ’DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Öz

Tükenmişlik hem bireysel hem de örgütsel açıdan sonuçları itibariyle önemli bir

araştırma konusu olmuştur. Yoğun şekilde çalışan personel, örgütsel tükenmişlik yaşıyorsa,

işyerinde verimsiz, motivasyonu düşük ve örgüte zarar verici tutum ve davranışlar içerisinde

olabilir. Bu çalışmanın amacı, üç farklı alanda görev yapan personelin tükenmişlik

düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmada ayrıca, demografik özellikler açısından tükenmişlik

bakımından farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini

Denizli ilindeki farklı alanlarda çalışan hemşireler, diş hekimleri ve askeri personel

oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların kısmen tükenmişlik yaşadıkları

ve askeri personelin diğer gruplara göre daha fazla tükenmiş oldukları tespit edilmiştir.

Ayrıca cinsiyet, yaş, eğitim ve çalışma süreleri açsından farklılıklar bulunmuşken medeni

durum açısından gruplar arasında farklılık belirlenmemiştir.

  1 - 21

  Anahtar kelimeler: Tükenmişlik, Hemşire, Diş Hekimi, Personel, Askeri Personel

 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞܒNÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI

Öz

Bilgi çağının üretim hizmet modellerini şekillendireceğine inanılan, uygulamalarda da

görülen yeni sanayi ihtilali ya da devrimi 21. Yüzyılda karşımızda durmaktadır: “Endüstri

4.0” veya “4.Endüstri Devrimi”. Üretim sistemlerinde ve hizmet veren özel ve kamu

kuramlarında bu dönüşüme bigâne kalamayacağı aşikâr. Endüstri 4.0’ı oluşturacak akıllı

sistemler, yenilikçi yaklaşımların, yeni teknolojilerin, ileri teknolojilere sahip bilgisayarların,

yeni yazılımların ve nitelikli insan kaynağının etkileşimli çalışması ile sağlanabilmektedir. Bu

süreç geleceğin endüstrisini nasıl şekillendirecek? “Nesnelerin İnterneti,” “Bulut Bilişim,”

Üretim Bulutu,” “Artırılmış Gerçeklik” gibi kavramlar bu süreçte Endüstri 4.0 devriminin

neresinde olacak? gibi sorularla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) elektronik

uygulamaları ele alınacak ve açıklanmaya çalışılacaktır. Kamu kurumu niteliği ile an ve yakın

gelecekte dijital tatbikatların hizmet alıcılarına ne gibi fayda getirdiği ve bu uygulamalara hem

hizmet sunanların hem de alanların yeni safhada dijital ortamlarının nasıl şekilleneceği ve bu

döneme nasıl hazır girilebileceği konuları tartışılacaktır.

  22 - 43

  Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Üretim, Dijital Hizmet, Dijitalleşme, Tapu ve Kadastro

 

  İndir

  Kemal Ramazan HAYKIRAN

 

ABDÜLHAMİD’İN İTTİHAD-I İSLAM POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ VE FAALİYETLERİ

Öz

Sömürgeci siyasetin emperyalizme dönüştüğü, Büyük Güçler arasında yeryüzünün

doğal kaynaklar, hammadde ve pazar ilişkisi çerçevesinde bir paylaşıma tabi tutulduğu

19.yy’ın son çeyreğinde söz konusu paylaşım mücadelesi ile emperyal saldırıların en büyük

muhataplarından birisi Memalik-i Osmaniye toprakları olmuştur. Böyle bir sürece denk gelen

Sultan II. Abdülhamid iktidarı hem Osmanlı dış politikasının döneme uygun yeni bir içerik

kazandığı hem de Büyük Güçlerin saldırılarına karşı Devlet-i Aliyye’nin kendini müdafaa

etme noktasında siyasi, askeri ve ekonomik tedbirler aldığı bir dönem olmuştur. Bu bağlamda

19.yy. sonu Osmanlı dış politikasının mezkûr dönüşüm süreci içerisinde aldığı yeni pozisyona

uygun olarak İttihad-ı İslam/İslam Birliği siyasetini geliştirmeye başladığı görülmektedir.

Gerek devletin birliğinin devamını sağlamak gerekse daha büyük ölçekte Müslümanların Batı

emperyalizminin saldırılarına karşı tek vücut bir biçimde toparlanıp, güç birliği oluşturmasını

hedefleyen İttihad-ı İslam siyaseti II. Abdülhamid döneminde sadece retorik düzeyinde

kalmamış; fikir ve eylem düzeyinde de kendisini farklı platformlarda başarıyla sergilemiştir

II. Abdülhamid’in İttihad-ı İslam siyaseti çerçevesinde dönemin Müslüman

dünyasındaki entelektüel ve ilmi çevrelerinden pek çok âlim, mutasavvıf ve ilim adamının

Devlet-i Aliyye ile birlikte söz konusu siyasete hizmet edecek biçimde birlikte hareket ettikleri

bilinmektedir. Bu bağlamda aktif rol üstlenen pek çok kıymetli isme öncülük eden en büyük

şahsiyet, döneminin önde gelen âlimlerinden olan Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’dir.

Gümüşhanevi tekkesinin kurucusu, Nakşi-Halidi şeyhi Gümüşhanevi ikinci hac yolculuğu

sebebiyle gittiği Mısır’da üç yıl boyunca ikamet etmiş; bu süre zarfında Mısır’da bulunan

meşayih ile görüşmeler yapmıştır. Buradaki faaliyetleri neticesinde kısa sürede Mısır’ın en

bilinen âlimlerinden birisi olmayı başaran Gümüşhanevi, kurduğu sıkı irtibatın kendisinden

sonra da devamı noktasında hizmet etmek üzere Mehmed Âşık Efendi’yi de kendisine halife

olarak tayin etmiştir.

Bu çalışmada 19.yy’ın ikinci yarısında İstanbul ile İngiliz baskısı altındaki Kahire

arasında elde kalan en büyük bağ olan inanç ve kültür birliğinin korunması ve güçlendirilmesi

amacıyla yaptığı çalışmalarla kısa süre sonra resmi devlet siyaseti haline gelecek olan İttihadı

İslam’ın en değerli ön hazırlıklarından bir tanesini gerçekleştirmiş olan Ahmed Ziyaüddin

Gümüşhanevi’nin Mısır’daki faaliyetleri ve İslam Birliği siyasetine yaptığı öncü katkıların bir

analizi yapılacaktır.

  44 - 63

  Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, İttihad-ı İslam, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Mısır, İlim

 

  İndir

  İsa ÇELİK

 

SÖKE VE DİDİM YÖRESİNDE KÜLTÜR TURİZMİ

Öz

Söke ve Didim yöresi tarımsal açıdan olduğu kadar turizm açısından da önemli

ilçelerimizdendir. İlçemizde hemen hemen turizmin her çeşidi mevcuttur. Bölge kültür

turizmi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Arkeolojik sitler bakımından oldukça zengindir ve

antik dönemin en önemli yerleşim birimleri olan Milet, Priene, Didim, Magnesia, Herakleia ve

Myus gibi şehirler vardır. Ayrıca yörede glasyal dönem olan Würm’de çok önemli coğrafi

değişiklikler olmuş ve bu değişikliklerden yöre kültürü direk etkilenmiştir.

Son 15 yıldan bu yana turizmin yeni formu şüphesiz kültür turizmi ile şekillenmiştir.

Kültür turizmi konusundaki bu gelişmeden elbette Anadolu’nun önemli kültürel parçasını

oluşturan bu bölge ayrı tutulamaz. Yörenin kültür turizmi, coğrafi perspektifle incelenerek,

yöre ve ülkemiz kültür turizmi ile ilgili sonuçlara varılmaya çalışılmıştır.

  64 - 78

  Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Coğrafya, Ören Yeri

 

  İndir

  Ercan ÖZGAN, Merve SAĞLIK

 

OSMANLI DÖNEMİ 18.YY BAŞI ŞEHİT AHMET PAŞA SIBYAN MEKTEBİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ İNCELENMESİ

Öz

Osmanlı döneminde Sıbyan mektepleri; İstanbul’un fethinden (1453), Tevhid-i Tedrisat

Kanunu’nun yürürlüğe girişine (1924) kadar hizmet veren ilk okuma ve temel dini eğitimlerin

yapıldığı okullardır. Dini vecibelere göre “Kuran” öğretmek önemli bir olgu olup az bütçe ile

bu eğitimin yapıldığı sıbyan mekteplerinin vakfedilmesi bir gelenek olarak Osmanlıda hem

saray erkânı hem de halk için yaygındır. Külliye ile beraber yapılan mektepler külliyenin bir

parçası haline gelerek korunmuştur. Mahalle aralarında tek yapı örneği olarak yapılan taş

mektepler ise korunamamıştır. Vakfiyelerin; yapının harabe hale gelinceye kadar arka arkaya

dört kez onarılması bu onarımlara rağmen tekrar harabeye döner ise yıkılabilmesine izin

vermesi [1] sonucu günümüze ulaşan Şehit Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi de bunlardan biridir.

18.yy. Osmanlı mimarisi klasik dönemden geçişin başladığı ve sürecin izlenebildiği bir

dönemdir. Bu yüzyılın başında İstanbul’da Üsküdar’da yapılan üç sıbyan mektebi Valide-i

Cedid Külliyesi Mektebi ( 1710) Ahmediye Külliyesi Mektebi (1722) ve Şehit Ahmet Paşa

Sıbyan Mektebi (1709)’dir. Bu çalışmada, 18. yy. Osmanlı Döneminde Külliye dışında tek yapı

olarak inşa edilmiş olan Şehit Ahmet Sıbyan Mektebinin mimarisi ve restorasyon çalışmaları

incelenmiştir. Çalışmada, sıbyan mekteplerinin mimarisi ve tarihçeleri hakkında genel bilgiler

verilmiş ve Şehit Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi’nin tarihi ve mimarisi üzerinde durularak bu

yapının restorasyon çalışmaları da değerlendirilmiştir. Yapının kent hafızasındaki yerinin

korunması ve günümüzde de aynı fonksiyon ile devam ettirilme süreci incelenmiş ve benzer

özellikteki kültür miraslarımızın korunmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

  79 - 93

  Anahtar Kelimeler: Sıbyan Mektebi, Restorasyon Müdahaleleri, Restorasyon Uygulama Süreçleri

 

  İndir

  Kemal Ramazan HAYKIRAN

 

AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ ZAMANINDA FİKRÎ ORTAM

Öz

XIV. yüzyıl başlarında Batı Anadolu kıyılarında iki Menderes Nehri arasında kalan

havzayı fethederek buraya Müslüman Türk kültürünün taşınmasını sağlayan Aydınoğulları

yüz elli yıla yakın bir süre bu coğrafyanın sahibi olmuşlar, bu coğrafyaya pek çok eser bırakan

Aydınoğulları 1426’da II. Murad devrinde kati surette Osmanlı hakimiyetine girerek siyasi

faaliyetleri sonlanmıştı. Moğol istilası akabinde Anadolu’nun batı uclarına gelerek buraları

yurt tutan Türkmen beylerinin dinî anlayışları akademik çevrelerde uzun yıllardır süren bir

tartışma konusudur. Selçuklu’nun merkezi ve şehirli unsurlarından olmayan bu Türkmen

zümrelerin kitabî bir İslam anlayışına da sahip olmadıkları terminolojik ifadesi ile heterodoks

bir dini anlayışa sahip olduğu iddiası dile getirilmektedir. Bu çalışmada durumun gerçekten

de böyle olup olmadığı sorusuna Aydınoğulları Beyliği üzerinden cevap aranmaya

çalışılacaktır.

  94 - 105

  Anahtar Kelimeler: Aydınoğlu, Batı Anadolu, Mehmed Bey, Ehl-i Sünnet, Heterodoks

 

  İndir

  Mesut MEZKİT, İsa ÇELİK

 

AYDIN TÜRK KIZILAY’ININ İKTİSADİ İŞLETMESİNİN İLK YARDIM UYGULAMALARI

Öz

İnsanlar bir araya gelerek belirli amaçları gerçekleştirmeye matuf bir takım

teşkilatlanma çabası içinde olmuştur. Bu arzularını hayata geçirmek için ya ticari bir mantıkla

kâr amacı güden organizasyonlar oluşturmuş ya da kâr amacı taşımayan örgütlenmelere

yönelmişlerdir. Kâr amacı taşımayan teşkilatlar daha çok sendika, partileşme, dernek kurma,

vakıf işleriyle iştigal etme, birlik gibi oluşumlardır. Bu tür örgütlenmeler şirket mantığı ile

değil gönüllülük esasına göre faaliyetlerini icra etmektedirler. Gönüllü teşkilatların temel

gayesi kâr olmamakla birlikte hedeflerini gerçekleştirmek için de sürdürülebilir bir

organizasyon fikriyle ile hareket etme mecburiyetleri vardır. Bu yüzden devamlılığı

sağlayacak temel etkenin maddi veya nakdi bağışların önemi ortada olmakla birlikte daha

büyük amaçlar için bunların da kâfi gelmeyeceği açıktır. Bu yüzden ilave maddi gelir getirici

kaynaklara ihtiyaç vardır.

Çalışmamıza konu olan Türkiye Kızılay Derneği Aydın Şube İktisadi İşletmesi İlk

Yardım Eğitim Merkezi de gönüllülük esasına göre çalışmakta, esas görevi ihtiyaç sahiplerine

daha fazla yardım etmek için maddi kaynağını artırmayı hedeflemektedir. Bundan dolayı

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’ne göre iktisadi işletme kurmuştur.

Bu çalışmada Türk Kızılay’ına bağlı iktisadi işletmelerin hangi mali sorumluluklara

dahil olduğuna ve bizatihi tüzel kişiliğinin mali istisnalarına temas edilecektir. Çalışma

konumuz olan İlk Yardım’ın nasıl iktisadi işletme içerisinde faaliyette bulunduğu ve bunun

hem Sağlık Bakanlığı hukuki zeminini hem Dernekler Hukuku zemini ve hem de Türk Kızılay

Tüzüğü hukuki zemini çerçevesinde ele alınıp Aydın ilindeki iktisadi işletme ilk yardım

uygulamaları üzerinde durulacaktır.

  106 - 131

  Anahtar Kelimeler: Türkiye Kızılay Derneği, İktisadi İşletme, İlk Yardım, Gönüllü Kuruluşlar, Aydın Kızılay

 

  İndir

  İsa ÇELİK

 

HİERAPOLİS, MİLET VE APHRODİSİAS ANTİK KENTLERİNDE TURİZMİN KÜLTÜREL MEKÂN ÜZERİNE ETKİSİ

Öz

Günümüzde önemli bir ekonomik araç olan turizmin ören yerlerine olumsuz etkileri

olabildiği gibi olumlu etkileri da olabilmektedir.

Bu çalışmada antik yerleşmeler üzerinde turizmin olumlu ve olumsuz etkileri ele

alınmıştır. Hierapolis, Milet ve Aphrodisias örneklerinin seçilme sebebi ziyarete uzun

zamandan beri açık olmaları ve kitlesel turizme maruz kalmalarıdır.

  132 - 150

  Anahtar Kelimeler: Turizm, Antik Kentler, Kültür, Kitle Turizmi.

 

  İndir