• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 25

Sayı 25

  • Yayın Dönemi: 2020 - Güz-Kış
  • Cilt: 12

Makaleler

  Dr. Mustafa BAYHAN

 

Editörden

Merhaba,

Küçücük bir virüsün dünyayı adeta esir aldıðı, insanları evlerine kapanmak zorunda bıraktıðı en önemlisi de insanlıðın ne kadar aciz ve çaresiz olduðunu gösterdiði bir süreci yaşıyoruz.

Bu salgın döneminin insanlarda ortaya çıkardıðı tedirginlik ve olumsuz tablo, zaman zaman içimizi karartsa da, geleceðe dönük kaygılar ve belirsizlikler yaşasak ta, her şeye raðmen hayat devam ediyor.

Hayatımızın sosyal anlamda iyice yavaşladıðı ancak dijital imkanların kullanımıyla birlikte iletişimin ve dijital yaşamın oldukça hızlandıðı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte yeni yöntemlerle uzaktan eðitim, dijital teknolojilerin de kullanımıyla online platformlarda hız kesmeden devam ediyor.

Her ne kadar eðitim uzaktan olsa da akademik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan salgına karşı tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken, diðer taraftan salgının psikolojik, sosyal, toplumsal ve ekonomik etkileri üzerine araştırmalar da online yöntemlerle de olsa yapılıyor.

Tabii ki bu araştırmaların akademik platformlarda sunumu ve yayınlanması da işin diðer bir boyutunu oluşturuyor. Bu kapsamda özellikle son dönemde artan bir hızla yayıncılık sektörü de dijitalleşmeye ve dijital platformlarda yerini almaya başladı.

Yeni Fikir olarak bu süreçte dergimizin akademik ve editöryel kurullarında yenilikler yaptık. Bu baðlamda, her biri kendi alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan alan editörleri belirledik. Bu sayede yayın inceleme ve hakem deðerlendirme süreçlerinin daha saðlıklı ve hızlı bir şekilde işlemesini saðlamayı amaçladık.

Yine bu sayımızda bize yayın başvurusunda bulunan çalışmalardan, titiz bir hakemlik sürecinin sonucunda kabul alan deðerli araştırma ve yayınları siz deðerli okuyucularla buluşturmak için dergimizi yayına hazırladık.

Bu süreçte bize yayın deðerlendirme süreçlerinde katkı saðlayan deðerli hakemlerimize, yayın gönderen deðerli yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu yeni sürecin yapılanmasında emeði ve katkısı olan başta baş editörümüz ve alan editörlerimiz olmak üzere bütün akademik kurul hocalarımıza ve tabii ki teknik süreci çok büyük bir titizlikle takip eden teknik koordinatörümüz ve sekretaryamız sayın Ahmet Arif Çolakoðlu’na çok teşekkür ediyoruz.

Akademi ve fikir camiasına faydalı olması temennisiyle…


  xii - xii

 

  İndir

  Gamze SOLMAZ, Prof.Dr. Celaleddin SERİNKAN

 

Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması

Geert Hofstede’nin kültürel bir boyut olarak ele aldıðı, gücün adil olmayan bir biçimde daðılımını ifade eden güç mesafesi, toplumsal örgütsel düzeyde bireyler arasındaki ilişkilerde büyük bir öneme sahiptir. Güçler arasındaki mesafenin uzak olması, güçlü olanın daha az güçlü olan bireylerin davranışları, kararları üzerinde daha fazla hâkimiyet kurmasına neden olmaktadır. İşgörenlerin örgütsel sorunlarla ilgili olarak fikirlerini kasıtlı olarak dile getirmemeleri anlamına gelen örgütsel sessizlik davranışı ise, Kabullenici Sessizlik, Korumacı Sessizlik ve Savunmacı Sessizlik olarak üç boyutta ele alınmaktadır. Bu çalışmada, İşgörenlerin örgütsel sessizlik davranışı göstermeleri ve güç mesafesi ilişkisinin ampirik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple çalışma, idari ve akademik personelin bir arada bulunduðu, üniversite çalışanları ana evreninde gerçekleştirilmiş, araştırma sonuçlarına göre güç mesafesi ve örgütsel sessizlik arasında pozitif yönlü bir ilişki olduðu görülmektedir.

  02 - 19

  Anahtar kelimeler: Güç Mesafesi, Örgütsel Sessizlik, Üniversite, Akademisyen

 

  İndir

  Prof.Dr. Mustafa Şeref Akın

 

Psikolojik Danışma Hizmetlerine Talep Faktörlerinin Etnografik Araştırması

Arz ve talep kanununa göre bir malın fiyatı düştüðünde talep artacaktır. Ancak profesyonel hizmetlerde (hukuki, mali...) hizmetin kalitesinin deðişmesi ve önceden ölçülememesinden fiyat dışındaki diðer faktörler talepte önemli rol oynamaktadır. Makalede profesyonel hizmetlerden psikolojik danışma hizmetine olan talep faktörleri incelenmekte ve piyasaya girişte izlenmesi gereken stratejiler belirlenmektedir. Psikolojik danışma hizmetine olan talep faktörleri etnografik araştırmalarla ortaya çıkartılmaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat ile 7 danışana geçirmiş oldukları süreci detaylıca anlatmaları istenmiştir. Psikolojik danışma hizmeti üzerinden gerçekleştirilen etnografik araştırma danışanların özeline dair hassas bir konu olmasından dolayı oldukça zorken, seçim sürecini detaylı olarak göstermesi açısından avantajlıdır. Danışanların psikolojik danışma hizmeti almayı düşündüklerinde psikolojik danışmanları nasıl taradıkları, sonrasında devam etme ve sonlandırma kararlarını nasıl aldıkları incelenmektedir. Danışanlar psikolojik danışmanı seçme döneminde maliyeti öncelememiştir. Psikolojik danışma hizmetine talebi oluşturan en önemli faktör referanstır. Sektörde talep çevre faktörüne baðlıdır. Reklam, bilgilendirme gibi halkla ilişkiler yönetimi çalışmamaktadır. Mevcut danışmanları referans olmaları yanında psikoloðun çalıştıðı kurumda etkin olabilmektedir. Her tatmin edilmiş danışan katlayarak yeni danışanları getirmektedir. Danışan psikolojik danışma hizmeti aldıðı uzmandan vazgeçmemektedir. Psikolojik danışma hizmetini erken sonlandırma sebepleri iyileşme, lokasyon deðiştirme, maddi yük ve kendi başına durabilme denemesidir. Yeni başlayan bir psikolojik danışmanın mevcut danışanlara iyi hizmet sunması ve kuvvetli bir kurum içinde başlaması dikkat etmesi gereken hususlardır. Danışmadan önce yaşanan olumsuz duygular kişiden kişiye deðişim göstermektedir. Psikolojik danışmadan sonra kazanılan en önemli deðişim düşünme biçiminde olmaktadır. Danışanlar aynı olaya farklı yorum yapabilme yeteneðini kazanmaktalar. Danışanlar Türkiye’de psikolojik danışma hizmeti alma yönündeki ön yargılardan dolayı çevreleriyle süreci paylaşmadıklarını ve çevrelerinden eleştiri aldıklarını ifade etmişlerdir.

  21 - 32

  Anahtar kelimeler: Psikolojik Danışma Hizmeti, Talep, Etnografi, Referans

 

  İndir

  Narıngül MARGAZİEVA

 

Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneði

Turizm endüstrisinin gelişimi, bünyesinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde sayı, çeşit ve sunulan hizmetler gibi birçok yönde ilerlemelerini zorunlu kılmaktadır. Bu baðlantıda, otel işletmeleri rekabet şartlarında ayakta kalabilmek için deðişen tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmelidir. Otel işletmelerinin tutundurma çabaları, tüketicilere hizmetlerin tanıtımı, ikna edilmesi ve geri bildirimin saðlanması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, turizm öncelikli sektör olarak ilan edilen Kırgızistan’da otel işletmelerinin tutundurma çabalarını araştırmak, kullanılan tutundurma araçlarını ve mevcut uygulamalarını tespit etmektir.

Çalışma sonucunda, araştırmaya katılan işletmelerin tanıtımda internete öncülük vermelerine raðmen, web sayfaları müşteriler açısından çok az olanakları sunduðu, online rezervasyon, oteli sanal gezme gibi hizmetleri sunan işletmelerin çok az olduðu tespit edilmiştir. Araştırmada ortaya konulan diðer bir özellik, işletmelerin bulunduðu bölgelere göre tutundurma çalışmalarının farklılık göstermesidir. Örneðin, Isık-Göl’de bulunan resort oteller fuarlara katılmaya önem verirken, Bişkek şehrinde bulunan otellerin tutundurma çalışmaları kapsamında fuarlar yer almamaktadır.


  34 - 42

  Anahtar kelimeler: Kırgızistan, Otel işletmeleri, Tutundurma.

 

  İndir

  Dr.Öðr.Üyesi Nezahat BELEN

 

12 Eylül 1980 Darbesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Yakın Siyasi Tarihinde Yeri ve Önemi

Devletlerde halkın yönetime katılması, yöneten yönetilen ilişkisi ve bunların nasıl olması ile ilgili pek çok görüş vardır. Bu çalışmamız iki ana temel üzerinde ele alınmaya çalışılmıştır. Birincisi sivil/milli irade diðeri yönetme hakimiyeti. Sivil/ milli iradeyi tarihsel gelişimde, kendi içinde demokrasinin bir ifadesi olan “istemezük” ten demokratik cumhuriyete geçiş maceramızda belirtirken 12 Eylül 1980 darbesi özelinde de yönetme hakimiyetine deðinilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerin devletin kendisi olma çabalarını, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeri, önemi, konumu ve özelliklerine deðinilmiştir. Özellikle gelişen, etkin sivil-milli irade ile Türk Silahlı Kuvvetlerin “devletin ordusu” olma yolundaki gelişmelere vurgu yapmaya çalışılmıştır.

  44 - 57

  Anahtar kelimeler: İstemezük, Devlet, Ordu, Milli İrade

 

  İndir

  Orçun Mutlu

 

Uluslararası Hukukta Karışmama İlkesi Baðlamında Ajax Operasyonu

1953 yılında ABD ve Britanya tarafından planlanan ve gerçekleştirilen Ajax Operasyonu, İran Başbakanı Musaddık’ı yönetimden uzaklaştırmıştır. Uluslararası hukukun düzenleyici prensiplerinden biri sayılan “karışmama ilkesi” doðrultusunda bu müdahale, çalışmanın ana konusunu oluşturmaktır. Araştırmanın amacı ise Ajax Operasyonu sonucunda İran politikasında nasıl bir deðişimin meydana geldiðini ortaya koymak ve bu etkinin uluslararası hukukun buyruk kurallarından biri olan karışmama ilkesi çerçevesinde ne anlama geldiðini açıklamaktır. Bu amaçla karışmama ilkesi ile ilgili hukuksal arka plan ilk bölümde saðlanmış, bu temel üzerinde ise Ajax Operasyonu incelenmiştir. Yapılan birincil ve ikincil kaynak taraması neticesinde, ABD ve Britanya’nın bu operasyonda İran’ın iç işlerine önemli derecede müdahil olduðu, istihbarat birimleri aracıðıyla birçok baðlantı kurmuş olduðu ve meşru rejimi deðiştirdiði tespit edilmiştir. Önemli derecede kaynaðın harcanmış olduðu ve sistematik bir destabilizasyon/istikrarsızlaşma programının uygulandıðı sürecin sonunda bu çalışmada karışmama ilkesinin istisnaları sayılabilecek durumlar da dahil olmak üzere operasyonun herhangi bir meşrulaştırıcı dayanaða sahip olmadıðı iddia edilecektir. Dolayısıyla Ajax Operasyonu’nun hem karışmama ilkesine hem de kuvvet kullanma ve tehdidi yasaðına aykırı bir eylem olarak icra edildiðinin altı çizilecektir.

  59 - 69

  Anahtar kelimeler: Karışmama İlkesi, Ajax Operasyonu, Darbe, Musaddık, İran, ABD, Britanya, Petrol, Millileştirme.

 

  İndir