• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 30

Sayı 30

  • Yayın Dönemi: 2023 - Bahar-Yaz
  • Cilt: 15

Makaleler

  Ramazan ÖZTÜRK, Celaleddin SERİNKAN

 

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Pamukkale Üniversitesi Örneği

Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırmada online anket yöntemi kullanılmış olup 101 geçerli veri elde edilmiştir. Araştırmada, Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; cinsiyet, yaş, ailenin işletme sahibi olması ve ailenin durumu ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. Araştrımanın diğer bir sonucuna göre ailenin gelir durumu ile girişimcilik eğilimi arasında farklılıklar bulunmuştur.

  01 - 09

  Anahtar kelimeler: Girişimci, girişimcilik, girişimcilik eğilimi, öğrenciler, Pamukkale Üniversitesi

 

  İndir

  Salahattin ALTUNDAĞ

 

Online Ticaret Hacmindeki Büyümenin Neden Olduğu Dijital Dönüşümün Finans Sektörüne Etkileri

Günümüzde, dijital dönüşüm iş yapış biçimlerinde köklü değişikliklere neden olarak tüm sektörleri etkilemektedir. Finans sektörü de bu değişimden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu etkilerin en önemlilerinden biri, online ticaret hacminin artmasıdır. Bu çalışmanın amacı, dünya geneli ve Türkiye özelindeki verileri değerlendirerek dijital dönüşümün finans sektörüne etkilerini göstermek ve Türkiye'nin online ticaret hacmindeki payını belirlemektir. Çalışmanın önemi, finans sektörünün dijitalleşme sürecine uyum sağlayarak rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olmaktır.

Çalışma kapsamında, dünya genelinde ve Türkiye özelinde sayısal veriler elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, dijitalleşmenin finans sektöründe birçok yenilik getirdiğini, işlem hızını artırdığını, maliyetleri azalttığını, işlemlerin doğruluğunu artırdığını ve şeffaflığı artırdığını göstermektedir. Ancak, dijital araçların kullanımı ile birlikte yeni risklerin ortaya çıktığı ve bu risklerin yönetilmesi için uygun güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye'nin online ticaret hacmi ve finans sektöründe dijitalleşme trendleri de elde edilen verilerle belirlenmiştir. Sonuçlar, Türkiye'nin dijital dönüşümde hala gelişmekte olan bir ülke olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, finans sektöründeki profesyonellerin dijitalleşme trendlerini takip etmeleri ve bu yenilikleri kendi iş süreçlerine entegre etmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.


  10 - 23

  Anahtar kelimeler: Dijital Dönüşüm, Finans Sektörü, Online Ticaret Hacmi, Dijitalleşme Trendleri, Online Ticaret, Finansal Teknoloji, Fintech.

 

  İndir

  Öznur BOZKURT

 

Yeşil İşlerde Çalışan Mavi Yakalı İşgörenlerin Sürdürülebilirlik Farkındalıklarının İncelenmesi

Bu araştırma, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin temelini oluşturan farkındalıkla ilgili olarak yapılmıştır. Sürdürülebilirlik farkındalığını bireysel düzeyde ele alan bu çalışma, yeşil işlerde çalışan mavi yakalı çalışanların konu ile ilgili farkındalıklarını değerlendirmek üzere yapılmıştır. Yeşil işlerden biri olan ve geri dönüşüm süreçlerini etkin kullanarak atık malzemenin üretime yeniden katılmasını sağlayan işletmelerin mavi yakalı olarak tabir edilen, üretim işçileri araştırmanın örneklemi oluşturmuştur. Nicel veriye dayalı olarak yapılan araştırmada yüz yüze uygulanan ölçek ile toplanan veriler SPSS24 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda örneklem içinde yer alan katılımcıların sürdürülebilirlik farkındalıklarına yönelik genel algılarının orta derecede olduğu görülmüştür. Sürdürülebilirlik farkındalığının incelendiği üç alt boyuttan en düşük eğilim davranış boyutunda ortaya çıkmıştır. Bilgi boyutu ise en yüksek eğilime sahip değişken olmuştur. Sürdürülebilirlik farkındalığının diğer alt boyutu olan çevresel farkındalık ise orta dereceli bir eğilimin olduğu değişkendir. Araştırmaya katılanların gelirine, eğitim seviyesine, medeni durumuna, çocuk sahibi olma durumuna ve yaşına göre de sürdürülebilirlik farkındalıkları farklılık göstermektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırmaya katılanların sürdürülebilirlik ile ilgili orta dereceli bilgi ve farkındalıkları bulunmakla birlikte, bunun davranışa yansıması noktasında düşük bir eğilim söz konusudur.

  24 - 38

  Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik farkındalığı, Bilgi, Davranış, Çevresel farkındalık, Sürdürülebilirlik farkındalığı ölçeği

 

  İndir

  Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR, Meyrem ARGA ŞAHİNOĞLU, Birsen ÇİLEROĞLU

 

Geçmişten Geleceğe Kültür Bağı: Ehrama Dokunuşlar Sergisi

Bu çalışmada, 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında 26. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür Sanat Şöleni kapsamında Bayburt Bedesten Sanat Galerisinde gerçekleştirilen “Ehrama Dokunuşlar” sergisine ilişkin ziyaretçi görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini, yukarıda açık olarak ifade edilen “Ehrama Dokunuşlar” isimli sergiyi ziyaret edenler evreninden; anketi cevaplamaya gönüllü olan 52 kişi ve bir Ehram Dokuma Ustası oluşturmaktadır. Katılımcıların görüşleri, anket ve görüşme formu ile alınmıştır. Bunların dışında, Bayburt Belediyesi kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretçi beğenileri de incelenmiştir.

Veri toplama araçlarından elde edilen bulgulara göre; “Ehrama Dokunuşlar Sergisi” ve başlığın altındaki alt etkinlikler, gerek fiziki sergi ziyaretçilerinin neredeyse tamamına yakınından gerekse Bayburt Belediyesinin resmi sosyal medya hesabını takip edenler tarafından oldukça iyi düzeyde beğeni almıştır. Ehramdan yeni ürünlerin üretilmesi konusunda hediyelik eşya ve aksesuarlar ön plandadır. Yeni nesillere Ehram dokuma kültürünün aktarımı, kullanımının sağlanmasına yönelik kapsamlı ve istihdam sağlayıcı projelere ihtiyaç göze çarpmaktadır.


  39 - 48

  Anahtar kelimeler: Ehram, Bayburt, Bayburt Ehramı, Kültür, Gelenek.

 

  İndir

  Büşra Gündüz ÇOBAN

 

Velayeti Annede Bulunan Çocuk ile Baba Arasında Kişisel İlişkinin Sağlanmadığı Hallerde Çocuğun Üstün Yararı Açısından Soyadı

Ad kişileri birbirinden ayırmak için işaret olarak da tabir edilebilecek kişilik hakkının bir parçasıdır. Soyad; aile adı ifadesi anlamına gelmektedir. Soyadı kavramı Türk hukukunda soy bağı ilişkisi ile tanımlanmıştır. Soyadı kazanımları ayrıca evlenme sözleşmesi, evlat edinme, mahkeme kararı ve ayrıca günümüzde idari makamlarca sağlanan başvurular aracılığıyla da yapılabilmektedir. Çalışmamızın ana konusu olan aile birliği içerisinde doğmuş olan bir çocuğun boşanma sonrası velayetin anneye bırakılması ve babanın kişisel ilişki kurma hakkından kaçınarak çocuğun baba ile ilişkisinin sağlanamadığı hallerde üstün yararı açısından annenin soyadını alma hakkının çocuk ve anne açısından incelemektir.

  49 - 59

  Anahtar kelimeler: Soyad, Çocuk, Boşanma, Velayet, Kişisel İlişki

 

  İndir