• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 8

Sayı 8

  • Yayın Dönemi: 2011 - Aralık
  • Cilt: 3

Makaleler

  Rabia Çakı

 

Editörden

Dergimizin 7 sayısını geride bıraktık, şimdi 8. sayımızla karşınızdayız. 7. Sayımızı külliyat halinde sunduk. Bunu gelenek haline getirerek iki yıllık sayılarımızın makalelerini özellikle akademik olanlarını toplu halde sunmaya çalışacaðız. En baştan itibaren amacımız; dergimizin ulusal ve uluslararası alanda kabul gören dergiler arasına alınarak literatürde söz sahibi olmasıdır. Önceki sayılarımızda yurt içinden ve yurt dışından birçok deðerli makaleyi aðırlayarak, okuyucularımızın zihninde farklı bir boyut kazandırmaya çalıştık. Çok güzel olumlu eleştiriler ve tebrikler aldık. Bunların hepsini deðerlendirerek 8. Sayımızı çıkarttık. Okuyucularımızın eline geçene kadar uzun ve zahmetli bir süreci tamamlayan dergimiz artık yılda iki defa sizlerle buluşacaktır. Makale özetleri Almanca ve İngilizce dillerinde, İstenirse farklı dillerde de yayımlanacaktır.


Bu sayımızda yine deðerli yazarlarımız, yeni fikirlere yelken açan konuları kaleme aldılar. Yeni fikirlerle, yeni sayılarda buluşmak dileðiyle...


 

  İndir

  Mesut MEZKİT

 

Oryantalizm ve Bizim Oryantalistler

Öz

Bu makalede Oryantalizmin amacı,ortaya çıkışı,gelişimi –kısaca- ele alınacaktır.Genelde Doðu,özelde ise Türkiye üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. Oryantalizm-Globalizm ilişkisine dikkat çekilecektir.Oryantalist yazarların-Bernard Lewis gibi- tarihi hakikatleri nasıl çarpıttıðını;dikkatlice okunduðunda, barındırdıðı tehlikeler izah edilecektir.Özellikler Oryantalist kaynaklı bilgilerin Türk Aydınını nasıl yönlendirdiðini, oryantalist zihni alt yapıyı nasıl oluşturduðu örneklere dile getirilecektir.Somut olması açısından Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk’un düşünce yapısıyla oryantalizmin nasıl örtüştüðüne temas edilecektir.

  6 - 11

  Oryantalizm, Globalizm, Türk Aydını, Doðu, Müşteşrik, Batı Uygarlıðı

 

  İndir

  Abdullah Gül

 

Türkiye’nin 2023 Vizyonu

Öz

Türkiye 2023 yılına saðlam, ayakları yere basan, gerçekçi bir vizyon ile hazırlanmalı... , Hâlihazırda en büyük güç olan ABD liderliðinde, AB (ve münferiden büyük üyeleri), Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya gibi büyük güçlerin uyumuna dayanan bir düzen. Binlerce yıllık devlet geleneðine ve büyük bir imparatorluðun tecrübe, hafıza ve refleks mirasına sahip Türkiye, bu yeni uluslararası düzende hak ettiði yeri alacaktır.Tarih bize öðretmiştir ki, adil ve saðlam temellere dayanan doðru bir fikrin ve talebin karşısında dünyanın en kesif orduları dahi dayanamamıştır.Türkiye, adalet ve güç arasında saðlam bir dengenin tesis edildiði yeni ve normal bir dünyada yaşama arzusunu samimiyetle seslendirmeye devam edecektir.

  12 - 14

   Türkiye, ABD, AB, Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Adalet ve Güç

 

  İndir

  -

 

Türkiye'nin Bazı Bölgesel Sorunlara Yaklaşımı

Öz

Bu makalede Türkiye'nin bazı bölge meselelerine yaklaşımı ele alınacaktır. Özellikle Balkanlar, Kosova Sorunu, Kafkaslar, Ortadoðu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri mercek altına alınacaktır.

  15 - 16

  Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Kosova Sorunu, Kaftaslar, Ortadoðu, Akdeniz, Karadeniz

 

  İndir

  Tasam

 

Şanghay İşbirliði Teşkilat’nın Geleceði

Öz

Bu çalışmada Küresel Kutuplaşma Çerçevesinde Şanghay İşbirliði Teşkilat’nın Geleceði ve Bu Durumun Türkiye’nin Güvenliðine Etkileri üzerinde durulacaktır.Şanghay İşbirliði Teşkilatı’nın Hedefleri ve Geleceði, Şanghay İşbirliði Teşkilatı’nın Toplantıları Süreci ve Türkiye - Şanghay İşbirliði Teşkilatı ilişkilerinin ne boyutta olduðu tartılaşacaktır.

  17 - 21

  Şanghay İşbirliði Teşkilatı, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkiye

 

  İndir

  -

 

Afrika Petrollerinde ABD-Çin-Avrupa Çekişmesi

Öz

Somali, Çad, Kenya, Sudan ve Nijerya’daki krizler, Batı Afrika’daki petrol rezervinin 60 milyar varil olarak belirlenmesi sonrası, Afrika petrolünün imtiyazlarını elde etme amaçlı Çin-Amerikan-Fransız rekabetinin ortaya çıkışı ile ilgili tespitler ele alnınıyor.biçimde deðiştirecekti.

  22 - 23

  İnternet Çaðı, Uzmanlar, Ticaret, Gazetecilik, Yönetim

 

  İndir

  James Curran

 

İnternet Neden Çok Az Deðişim Meydana Getirdi?

Öz

İnternet Çaðı her şeyin deðişimi demekti -uluslararasılaşma, ticaret, gazetecilik, yönetim şekli- her şey dönüşecekti; tıklamayla eşit ve sınırsız hale gelecekti. Artık bunun gerçekleşmediðini itiraf etmenin zamanı geldi ve bu kötü öngörüden daha da ilginç olanı başlangıçta bunların çok cazip görünmesiydi. 1990'larda uzmanlar, politikacılar, kamu görevlileri, iş çevreleri ve gazeteciler internetin dünyayı deðiştireceðini öngördüler. İnternet işin organizasyonunda devrim yaratacak ve bir refah dalgasına yol açacaktı. Egemen kullanıcıların -sonradan "prosumers"(1) olarak adlandırıldılar- denetiminde olan yeni bir kültürel demokrasi başlatacaktı; eski medya egemenleri çürüyecek ve ölecekti. İnternet popüler referandumlarla demokrasiyi güçlendirecekti; bazı yorumlara göre de e-devleti saðlayacaktı. Dünya genelinde otokratların güç kaybetmesiyle ve güç ilişkilerinin yeniden düzenlenmesiyle güçsüzler ve marjinaller güç kazanacaktı. Küresel bir araç olan internet evreni küçültecek; uluslar arasında iletişimi ve küresel düzeyde anlayışlılıðı teşvik edecekti. Özetle, internet durdurulamaz bir güç olacaktı: matbaanın ve barutun icadı gibi toplumu kalıcı ve geri döndürülemez biçimde deðiştirecekti.

  24 - 28

  İnternet Çaðı, Uzmanlar, Ticaret, Gazetecilik, Yönetim

 

  İndir

  Samir Amin

 

Mısır’da Siyasal İslam

Öz

Mısır’da Müslüman Kardeşler’in ve Selefilerin (Ocak 2012) seçim zaferi hiç de şaşırtıcı deðil. Kapitalizmin mevcut küreselleşmesinin yarattıðı çöküş Mısır nüfusunun yarısından fazlasının geçimini saðladıðı sözüm ona “enformal” faaliyetlerde olaðanüstü bir artış oluşturdu (istatistikler yüzde 60 gibi bir rakam veriyor).

  29 - 29

  Mısır, Müslüman Kardeşler, Selefiler, Arap Ülkeleri, Körfez Ülkeleri

 

  İndir

  Alain Badiou

 

Aydınların Irkçılıðı

Öz

İşte tam da onlar, azmış faşizmin yükselişinin zihinsel gelişimini sürekli teşvik etmiş olanlar, bu yükselen faşizmin şu anda hesabını vermek zorunda olanlardır! Marianne Le Pen’in oylarını artırması[1] şaşırtıcı olduðu kadar can sıkıcı; buna dair açıklamalar arıyoruz. Siyasal sınıf kullanışlı bir sosyolojiyle ortaya çıkıyor bile: küreselleşmeyle, alım gücündeki düşüşle, mahallelerin çözülüp daðılmasıyla ve kapılarına dayanan dış yabancılarla dehşete düşmüş eðitim seviyesi düşük alt sınıfların, kandırılmış taşralıların, işçilerin Fransa’sı, milliyetçilik ve yabancı düşmanlıðı içerisine çekilmek isteniyor.

  30 - 31

  Faşizm, Marianne Le Pen, Milliyetçilik, Yabancı Düşmanlıðı, Fransa

 

  İndir

  Arminius Vambery

 

Türkistan Rus Esaretine Nasıl Düştü?

Öz

Türkistan’daki Türk lehçelerini iyi bilmesinden dolayı 1863 senesinde Osmanlı pasaportu ve İstanbullu Müslüman bir derviş kıyafetiyle, İran üzerinden çıktıðı Türkistan yolculuðuna temas edilecektir. Gezisi sırasında uðradıðı Hanlık merkezleri olan Hiyve, Buhara ve Semerkant ile ilgili görüşlerine yer verilecektir.Gezisi sırasında, gördüðü bütün şehir ve köylerin, coðrafi, sosyal ve kültürel özellikleri, özellikle Türkistan’ın Rus işgaline nasıl düştüðü üzerinde durulacaktır.

  32 - 33

  Arminius Vambery, Hiyve, Buhara, Semerkant, Türkistan, Macar

 

  İndir