• Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07
  • Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07

Yönetim Kurulu Başkanı’ndan

Yeni Fikir SAM Kurucu Başkanı Yük. Ziraat Müh. Mesut MEZKİT'in takdimi

Aydın merkezli bölgesel ve küresel sorunlara eðilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmak amacıyla, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM)'ı kurduk. Yeni Fikir SAM fikir temelli düşünce hareketidir.İkinci faaliyet sahası da da proje üretmek, bunları ilgili makamlara sunmaktır Yeni Fikir SAM’nın esas amacı, Aydın ilinin tarihî, kültürel, siyasi, hukuki, ekonomik, tarım, eðitim, sosyolojik ve jeopolitik yapısı ile ilgili sorunlara ve açılımlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. Yeni Fikir SAM’ı kurmamızdaki ana amaçlarımızdan biri de Aydın’daki merkezinin yanı sıra Denizli ve Muðla’daki Çalışma Masaları Başkanlıkları ile Güney Ege merkezli ufuk projeksiyonları ile siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen ilmî bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmaktır.

Yeni Fikir SAM ile il bazlı ve bölge zemininde meseleleri tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele almayı hedefliyoruz. Bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceðe yönelik projeksiyonlar da bulunmayı gayelerimiz arasındadır. Bilgi-temelli bir müessese olan Yeni Fikir SAM’ı, uluslararası ilmi ölçülerle mütenasip ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek entelektüel müzakere ve anlayış platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunması için hayata geçirdik. Yeni Fikir SAM ‘ın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli zaman aralıklarıyla yayınlamayı hedeflediði başta Aydın ili olmak üzere Güney Ege ili diye bilinen Denizli ve Muðla illerini de için alan çalışma raporları, Aydın’da bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunması da ana hedeflerimiz arasındadır.

Aydın ili çapında yuvarlak masa tıplantıları, basın açıklamaları, seminer, çalıştay, beyin fırtınası, konferans, kongre ve forum düzenleyerek etkin çözüm - özgün model alternatifleri ortaya koymayı vizyon ve misyon edinen Yeni Fikir SAM’ın il ve bölge çapında yapıcı açılımlar ve kalıcı kazanımlar saðlayan faaliyetler düşünce kuruluşumuzun hedefleri arasındadır.

İl ve Güney Ege merkezli (Aydın-Denizli-Muðla) faaliyetlerine paralel Yeni Türkiye zemininde Yeni Aydın ve Yeni Güney Ege’nin Stratejik Vizyonu gibi birçok il ve bölge bazlı proje gerçekleştirmeyi amaçlayan Yeni Fikir SAM; ‘açılım-kazanım spektrumu’ kapsamında ‘sonuç bildiriler’, ‘stratejik raporlar’, ‘anlaşmalar’ ‘platformlar’ ile Aydın ili çapında ve bölgede muşahhas (somut) neticelerle kazanımlar elde etmeyi görev kabul etmektedir.

Bu kazanımlar kamu diplomasisi ile tabandan tavana şuurlanma ve etkileşimi geliştirirken, bir yandan da ilgili söz sahibi karar alıcılara etkin bilgi, fikir ve öneriler sunmak istiyoruz. Böylelikle âdil ve adalet temelinde kudret sahibi, bütün mazlumların tek umudu bir Medeniyet perspektifine yönelik, anlamlı katkıların arzı ümit ediyoruz.

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren Yeni Fikir SAM, sunacaðı yeni bilgi perspektifiyle Yeni Türkiye Stratejik Ufku’nda Yeni Aydın inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmak esas hedeflerimizdir. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi deðil Tek Millet şemsiyesinde zenginlik olarak gören Yeni Fikir SAM’ın Aydın, Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına ilmî ve fikri bir temel saðlayacaktır.

Fikrî bir kuruluş olan Yeni Fikir SAM elbette derinliðini Ana Kaynaðı’ndan alacaktır. Medeniyet Tasavvuru, Kur’ân-ı Kerîm âyetleri üzerinde de derin bir tefekkür iklîmine girmemiz ile mümkündür. Onun için Cenab-ı Hakk (CC):

“Eðer Biz bu Kur’ân’ı bir daða indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eðerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz.” (el-Haşr, 21)

Kur’ânî tefekkürden mahrum olanları ise şöyle tasvir eder:

Onlar Kur’ân’ı tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var?” (Muhammed, 24)


Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in numune hayatı, Rabbimizin kullarında görmeyi murâd ettiði mânevî tekâmül için tefekkürün ne kadar lüzumlu olduðunu açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav)şöyle buyurmuşlardır:

Allâh’ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin…” (Deylemî, II, 56; Heysemî, I, 81)

“Tefekkür gibi ibâdet yoktur.” (Ali el-Müttakî, XVI, 121)

Biz de bu maksatla yola çıktık. Yeni Türkiye mefkuresi için kızıl elmamıza doðru koşuyoruz.

Bunun için yola çıktık.

Bunun için 1993 yılından beri aldıðımız yolu Yeni Fikir SAM ile taçlandırdık.


.