• Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07
  • Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07

Dernek Hakkında - Tüzük

YENİ FİKİR STRATEJİK ARAŞTIRMALARI (YENİ FİKİR SAM) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

YENİ FİKİR STRATEJİK ARAŞTIRMALARI (YENİ FİKİR SAM) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Derneðin Adı ve Merkezi


Madde 1- Derneðin Adı: “Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði” dir.


Derneðin merkezi Efeler/AYDINdır.


Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Kısa Adı: Yeni Fikir SAM


Derneðin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı


Madde 2-Dernek, Aydın merkezli bölgesel ve küresel sorunlara eðilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmak, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları (Yeni Fikir SAM)‘nın temel fikrî hedefini oluşturur. Yeni Fikir SAM’nın esas amacı, Aydın ilinin tarihî, kültürel, siyasi, hukuki, ekonomik, tarım, eðitim, sosyolojik ve jeopolitik yapısı gibi sorunlara ve açılımlara yönelik çalışmalar, projeler yapmak;bunları muhataplarına, ilgililerine ve kamuoyuna sunmaktır. Yeni Fikir SAM’ın Aydın’daki merkezinin yanı sıra Denizli ve Muðla’daki Çalışma Masaları Başkanlıkları, ile Güney Ege merkezli ufuk projeksiyonları ile Türkiye ve Dünya’daki siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen ilmî bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmak;


İl bazlı ve bölge, Türkiye, dünya zemininde sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan Yeni Fikir SAM, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceðe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum olan Yeni Fikir SAM, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek entelektüel müzakere ve anlayış platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. Yeni Fikir SAM ‘ın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınlamayı hedeflediði başta Aydın ili olmak üzere Güney Ege ili diye bilinen Denizli ve Muðla illerini de için alan çalışma raporları, Aydın’da bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmak;


Aydın ili çapında seminer, çalıştay, beyin fırtınası, konferans, kongre ve forum düzenleyerek etkin çözüm - özgün model alternatifleri ortaya koymayı vizyon ve misyon edinen Yeni Fikir SAM’ın il, bölge, Türkiye ve dünya çapında yapıcı açılımlar ve kalıcı kazanımlar saðlamak;


İl ve Güney Ege merkezli (Aydın-Denizli-Muðla) faaliyetlerine paralel Yeni Dünya, Yeni Türkiye zemininde Yeni Aydın ve Yeni Güney Ege’nin Stratejik Vizyonu gibi birçok il ve bölge bazlı proje gerçekleştirmeyi amaçlayan Yeni Fikir SAM; uluslararası hakemli akademik fikir araştırma dergisi Yeni Fikir Dergisi, www.yenifikirhaber.com, Yeni Fikir Haber Ajansı (YEHA) ve Yeni Fikir Dergisi Yayınları başta olmak üzere ‘açılım-kazanım spektrumu’ kapsamında ‘sonuç bildiriler’, ‘stratejik raporlar’, ‘anlaşmalar’ ‘platformlar’ ile Aydın ili çapında, bölgede,Türkiye’de ve dünyada muşahhas (somut) neticelerle kazanımlar elde etmek;


Bu kazanımlar kamu diplomasisi ile tabandan tavana şuurlanma ve etkileşimi geliştirirken, bir yandan da ilgili söz sahibi karar alıcılara etkin bilgi, fikir ve öneriler sunmakta; böylelikle âdil ve adalet temelinde kudret sahibi, bütün mazlumların tek umudu bir Medeniyet perspektifine yönelik, anlamlı katkılar arz etmek;


Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren Yeni Fikir SAM, sunacaðı yeni bilgi perspektifiyle Yeni Türkiye Stratejik Ufku’nda Yeni Aydın, Yeni Türkiye ve Yeni Dünya inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefler. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi deðil Tek Millet şemsiyesinde zenginlik olarak gören Yeni Fikir SAM’ın Aydın, Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına ilmî ve fikri bir temel saðlamak amacı ile kurulmuştur.


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri


1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM) adıyla araştırmalar yapmak,


2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eðitim çalışmaları düzenlemek,


3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doðrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak veya bunların çıkaran kurumlarla işbirliði içinde hareket etmek,


4-Amacın gerçekleştirilmesi için saðlıklı bir çalışma ortamını saðlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,


5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından baðış kabul etmek,


6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduðu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, projeler vb faaliyetlerde bulunmak,


7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını deðerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,


8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eðlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını saðlamak,


9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,


10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceði tesisleri kurmak,


11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,


12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,


13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diðer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,


14-Gerekli görülen yerlerde ülke içinde ve ülke şube ve temsilcilikler açmak,


15-Derneðin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diðer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,


16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadıðı her türlü faaliyette bulunmak,
Derneðin Faaliyet Alanı


Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri


Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunanve derneðin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doðrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüðü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneðe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.


Dernek başkanlıðına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliðe kabul veya isteðin reddi şeklinde karara baðlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


Derneðin asıl üyeleri, derneðin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliðe kabul edilen kişilerdir.


Derneðe maddi ve manevi bakımdan önemli destek saðlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.


Derneðin şube sayısı üçten fazla olduðunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliðe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.


Üyelikten Çıkma


Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.


Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştıðı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneðe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarılma


Madde 5-Dernek üyeliðinden çıkarılmayı gerektiren haller.


1-Dernek tüzüðüne aykırı davranışlarda bulunmak,


2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,


3-Yazılı ikazlara raðmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,


4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.


5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.


Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlıðında hak iddia edemez.


Dernek Organları


Madde 6-Derneðin organları aşaðıda gösterilmiştir.


1-Genel kurul,


2-Yönetim kurulu,


3-Denetim kurulu,


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çaðrı ve Toplantı Usulü


Madde 7-Genel kurul, derneðin en yetkili karar organı olup; derneðe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneðin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.


Genel kurul;


1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olaðan,


2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüðü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteði üzerine otuz gün içinde olaðanüstü toplanır.


Olaðan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.


Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çaðrılır.


Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çaðırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çaðırmakla görevlendirir.


Çaðrı Usulü


Yönetim kurulu, dernek tüzüðüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneðin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiði elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çaðrılır. Bu çaðrıda, çoðunluk saðlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacaðı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


Toplantı, çoðunluk saðlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çaðrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çaðrılır.


Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Usulü


Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoðunluðunun, tüzük deðişikliði ve derneðin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoðunluðun saðlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoðunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.


Toplantı yeter sayısı saðlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceði yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı saðlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.


Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.


Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.


Toplantının yönetimi ve güvenliðinin saðlanması divan başkanına aittir.


Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceði kişi oy kullanır.


Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanaða yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diðer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri


Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceði yöntem uygulanır.


Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kaðıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereði yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.


Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoðunluðuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük deðişikliði ve derneðin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoðunluðuyla alınabilir.


Toplantısız veya Çaðrısız Alınan Kararlar


Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çaðrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldıðı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olaðan toplantı yerine geçmez.


Genel Kurulun Görev ve Yetkileri


Madde 9-Aşaðıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara baðlanır.


1-Dernek organlarının seçilmesi,


2-Dernek tüzüðünün deðiştirilmesi,


3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,


4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya deðiştirilerek kabul edilmesi,


5-Derneðin diðer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüðünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,


6-Üyeliðin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara baðlanması,


7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kiralanması, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek için ayrıca dernek amacına uygun proje geliştirmek için başka derneklerle işbirliðine gitme, vb faaliyetleri yapmak için Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.,


8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya deðiştirilerek onaylanması,


9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,


10-Derneðin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,


11-Derneðin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,


12-Derneðin ulusal ve uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, ulusal ve uluslararası projelerde yer alması, ulusal ve uluslararası projelerle ilgili ülke içindeki ve ülke dışındaki kurum ve kuruluşlarla, derneklerle işbirliði için yönetim kuruluna yetki verilmesi,


13-Derneðin vakıf kurması,


14-Derneðin fesih edilmesi,


15-Yönetim kurulunun diðer önerilerinin incelenip karara baðlanması,


16-Derneðin en yetkili organı olarakderneðin diðer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,


17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diðer görevlerin yerine getirilmesi,


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri


Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedeküye olarak genel kurulca seçilir.


Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.


Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çaðrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoðunluðu ile alınır.


Yönetim kurulu asıl üyeliðinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduðu taktirde genel kurulda aldıðı oy çokluðu sırasına göre yedek üyelerin göreve çaðrılması mecburidir.


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


Yönetim kurulu aşaðıdaki hususları yerine getirir.


1-Derneði temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,


2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,


3-Derneðin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,


4-Genel kurulun verdiði yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneðe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,


5-Genel kurulun verdiði yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini saðlamak,


6-Derneðin şubelerinin denetlenmesini saðlamak,


7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını saðlamak,


8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,


9-Her faaliyet yılı sonunda derneðin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandıðında genel kurula sunmak,


10-Bütçenin uygulanmasını saðlamak,


11-Derneðe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,


12-Derneðin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,


13-Mevzuatın kendisine verdiði diðer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri


Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.


Denetim kurulu asıl üyeliðinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduðu taktirde genel kurulda aldıðı oy çokluðu sırasına göre yedek üyelerin göreve çaðrılması mecburidir.


Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


Denetim kurulu; derneðin, tüzüðünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceði belirtilen çalışma konuları doðrultusunda faaliyet gösterip göstermediðini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüðüne uygun olarak tutulup tutulmadıðını, dernek tüzüðünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandıðında genel kurula sunar.


Denetim kurulu, gerektiðinde genel kurulu toplantıya çaðırır.


Derneðin Gelir Kaynakları


Madde 12-Derneðin gelir kaynakları aşaðıda sayılmıştır.


1-Üye aidatı: Üyelerden yıllık olarak 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye, giriş aidatı almaya veya almamaya yönetim kurulu yetkilidir,


2-Şube ödentisi: Derneðin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,


3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteði ile derneðe yaptıkları baðış ve yardımlar,


4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eðlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden saðlanan gelirler,


5-Derneðin mal varlıðından elde edilen gelirler,


6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak baðış ve yardımlar,


7-Derneðin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduðu geliri temin etmek amacıyla giriştiði ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,


8-Diðer gelirler.


Derneðin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *


Madde 13-Defter tutma esasları;


Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliðinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.


Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.


Yukarıda belirtilen hadde baðlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.


Derneðin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.


Kayıt Usulü


Derneðin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliðinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.


Tutulacak Defterler


Dernekte, aşaðıda yazılı defterler tutulur.


a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşaðıdaki gibidir:


1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.


2-Üye Kayıt Defteri: Derneðe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneðe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.


3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.


5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


6-Demirbaş Defteri: Derneðe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.


Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu deðildir.


b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşaðıdaki gibidir:


1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.


2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlıðına verdiði yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðleri esaslarına göre yapılır.


Defterlerin Tasdiki


Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüðüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacaðı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi


İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliði EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlıðınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Derneðin Gelir ve Gider İşlemleri


Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;


Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliði EK- 17’de örneði bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılıðı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.


Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneðin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliði EK-13’te örneði buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.


Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliði EK-14’te örneði bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneðe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliði EK-15’te örneði bulunan) “Ayni Baðış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.


Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yapraðından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılıðıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.


Alındı Belgeleri


Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliði EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.


Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliðinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


Yetki Belgesi


Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliði, imzası ve fotoðraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliði Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.


Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”


Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;


Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diðer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


Beyanname Verilmesi


Madde 15-, Derneðin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliði EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliðine verilir.


Bildirim Yükümlülüðü


Madde 16-Mülki amirliðe yapılacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç Bildirimi


Olaðan veya olaðanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diðer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliði Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliðine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük deðişikliði yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanaðı, tüzüðün deðişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoðunluðunca imzalanmış dernek tüzüðünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliðine verilir


Taşınmazların Bildirilmesi


Derneðin edindiði taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliði EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliðine bildirilir.


Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi


Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliði EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliðine bildirimde bulunulur.


Nakdi yardımların bankalar aracılıðıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.


Deðişikliklerin Bildirilmesi


Derneðin yerleşim yerinde meydana gelen deðişiklik (Dernekler Yönetmeliði EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Deðişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen deðişiklikler (Dernekler Yönetmeliði EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Deðişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, deðişikliði izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliðine bildirilir.


Dernek tüzüðünde yapılan deðişiklikler de tüzük deðişikliðinin yapıldıðı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliðine bildirilir.


Derneðin İç Denetimi


Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceði gibi, baðımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya baðımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüðünü ortadan kaldırmaz.


Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneðin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya baðımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


Derneðin Borçlanma Usulleri


Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceði gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneðin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneði ödeme güçlüðüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


Derneðin Şubelerinin Kuruluşu


Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliði’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliðine verir.


Şubelerin Görev ve Yetkileri


Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliði olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doðrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doðan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduðu dernek iç örgütüdür.


Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler


Madde 21- Şubenin organları, genelkurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.


Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedeküye olarak şube genel kurulunca seçilir.


Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diðer hükümler, mevzuatın öngördüðü çerçevede şube’de de uygulanır.


Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceði


Madde 22-Şubeler, genel kurul olaðan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.


Şubelerin olaðan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.


Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneðini toplantının yapıldıðı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliðine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.


Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doðrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılıðı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.


Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.


Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.


Temsilcilik Açma


Madde 23-Dernek, gerekli gördüðü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliðin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliðine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.


Tüzüðün Ne Şekilde Deðiştirileceði


Madde 24-Tüzük deðişikliði genel kurul kararı ile yapılabilir.


Genel kurulda tüzük deðişikliði yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoðunluðu aranır. Çoðunluðun saðlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoðunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Tüzük deðişikliði için gerekli olan karar çoðunluðu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük deðişikliði oylaması açık olarak yapılır.


Derneðin Feshi ve Mal Varlıðının Tasfiye Şekli


Madde 25-Genel kurul, her zaman derneðin feshine karar verebilir.


Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoðunluðu aranır. Çoðunluðun saðlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoðunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoðunluðu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


Tasfiye İşlemleri


Genel kurulca fesih kararı verildiðinde, derneðin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındıðı veya kendiliðinden sona erme halinin kesinleştiði tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði” ibaresi kullanılır.


Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneðin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneðin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneðe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diðer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanaða baðlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneðin alacaklılarına çaðrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneðin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneðin bulunduðu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiði tarihte en fazla üyeye sahip derneðe devredilir.


Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanaðında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.


Derneðin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduðu yerin mülki idare amirliðine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanaðının da eklenmesi zorunludur.


Derneðin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.


Hüküm Eksikliði


Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliði ve ilgili diðer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneði temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşaðıda belirtilmiştir.


Yönetim Kurulu Üyelerinin;


Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :


Mesut MEZKİT Başkan


Gönül ŞAHİN MEZKİT Başkan Yardımcısı


Murat Kemal AVCI Sekreter


Rabia ÇAKI Sayman


Ali AKDEMİR Üye


Davut TÜRKKAN Üye


Davut TÜRKSEVER Üye


Özkan ÖZKAYA Üye


Gülseren ALTINTAŞ Üye


Yunus KURT Üye


İsa Çelik Üye


Bu tüzük 26 (Yirmialtı) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.