• Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07
  • Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07

Çalışma Metodu

Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi
(Yeni Fikir SAM)Çalışma Metodu

Aydın merkezli bölgesel ve küresel sorunlara eðilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmak, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM)‘nın temel fikrî hedefini oluşturur. Yeni Fikir SAM’nın esas amacı, Aydın ilinin tarihî, kültürel, siyasi, hukuki, ekonomik, tarım, eðitim, sosyolojik ve jeopolitik yapısı ile ilgili sorunlara ve açılımlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. Yeni Fikir SAM’ın Aydın’daki merkezinin yanı sıra Denizli ve Muðla’daki Çalışma Masaları Başkanlıkları ile Güney Ege merkezli ufuk projeksiyonları ile siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen ilmî bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedeflemektedir.
İl bazlı ve bölge zemininde sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan Yeni Fikir SAM, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceðe yönelik projeksiyonlar da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum olan Yeni Fikir SAM, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek entelektüel müzakere ve anlayış platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. Yeni Fikir SAM ‘ın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınlamayı hedeflediði başta Aydın ili olmak üzere Güney Ege ili diye bilinen Denizli ve Muðla illerini de için alan çalışma raporları, Aydın’da bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı da hedefler.
Aydın ili çapında seminer, çalıştay, beyin fırtınası, konferans, kongre ve forum düzenleye-rek etkin çözüm - özgün model alternatifleri ortaya koymayı vizyon ve misyon edinen Yeni Fikir SAM’ın il ve bölge çapında yapıcı açılımlar ve kalıcı kazanımlar saðlayan etkinlikleri hedeflemektedir.
İl ve Güney Ege merkezli (Aydın-Denizli-Muðla) faaliyetlerine paralel Yeni Türkiye zemininde Yeni Aydın ve Yeni Güney Ege’nin Stratejik Vizyonu gibi birçok il ve bölge bazlı proje gerçekleştirmeyi amaçlayan Yeni Fikir SAM; 1983’den beri Aydın’da Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Çince ve Fransızca olmak üzere sekiz dilde faaliyet gösteren, yurtiçi ve yurtdışı eðitim müşavirliðini sürdüren Aydın Lisan Eðitim Danışmanlıðı tecrübesinin yanısıra uluslararası hakemli akademik fikir araştırma dergisi Yeni Fikir Dergisi, www.yenifikirhaber.com, Yeni Fikir Haber Ajansı (YFHA) ve Yeni Fikir Dergisi Yayınları başta olmak üzere ‘açılım-kazanım spektrumu’ kapsamında ‘sonuç bildiriler’, ‘stratejik raporlar’, ‘anlaşmalar’ ‘platformlar’ ile Aydın ili çapında ve bölgede muşahhas (somut) neticelerle kazanımlar elde etmeyi görev kabul etmektedir.
Bu kazanımlar kamu diplomasisi ile tabandan tavana şuurlanma ve etkileşimi geliştirirken, bir yandan da ilgili söz sahibi karar alıcılara etkin bilgi, fikir ve öneriler sunmakta; böylelikle âdil ve adalet temelinde kudret sahibi, bütün mazlumların tek umudu bir Medeniyet perspektifine yönelik, anlamlı katkılar arz etmektir.
Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren Yeni Fikir SAM, sunacaðı yeni bilgi perspektifiyle Yeni Türkiye Stratejik Ufku’nda Yeni Aydın inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefler. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi deðil Tek Millet şemsiyesinde zenginlik olarak gören Yeni Fikir SAM’ın Aydın, Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına ilmî ve fikri bir temel saðlayacaktır.