• ISSN: 1308-9412
 • 0(256) 214 48 21

Sayı 2

Sayı 2

 • Yayın Dönemi: 2009 - Yaz

  Makaleler

    Duran NEMUTLU, Fatma KARAKAYA

   

  Yeni Roman

  “ Yeni Roman” terimi Fransa’da 1950 yılından sonra kullanılmaya başlanmıştır. İngilizler “ Yeni Roman” yerine “Post-Modern Roman” derler. Geleneksel romandan ayrılma Marcel Proust’la, onun 1913’ te yayımladığı Du Côté De Chez Swann ( Swann’ların Semtinden ) romanı ile başlar. 1957’de Michel Butor’un yayımladığı La Modification ( Değişim ) romanı ile zirve yapar. 1916 yılında Romanya asıllı şair ve yazar Tristan Tzara Fransa’da Dadaizm edebiyat ekolünü kurmuştur. Dadaizm kendinden önceki tüm roman türlerini reddeder .. 1924’te André Breton’un Sürrealizm’in manifestosunu yazması ve Louis Aragon’un da imzalaması ile birlikte Dadaizm’e son verilmiş ve Sürrealizm okulu resmen kurulmuştur. 1939 yılında J.P. Sartre Varoluşçuluk ( Existentialisme= Ekzistansiyalizm) edebiyat okulunun teorisini yazmıştır. Böylece Sürrealizm dönemi tamamen kapanmış varoluşçuluk başlamıştır. 1938’de J.P. Sartre’ın yazdığı Bulantı ( La Nausée) ve 1942’de A. Camus’nün yazdığı Yabancı ( L’Étranger ) romanları Ekzistansiyalizm’e ( Varoluşçuluk) en iyi örnek iki romandır. 1953’te A. Robbe-Grillet’nin yazdığı Silgiler ( Les Gommes) ve 1957’de M. Butor’un yazdığı Değişim ( La Modification) romanları Yeni Roman türünün örnek romanlarıdır. Yeni Roman’da konu bütünlüğü ve olay zinciri aranmaz, Yeni Roman parçacıkların romanıdır. Yeni Roman’ın başlaması ile geleneksel roman tamamen terk edilmemiştir. Geleneksel roman türünde yazmaya devam eden yazarlar olmakla beraber, egemenlik Yeni Roman türünde yazanların olmuştur.

    Yeni roman, Dadaizm, Sürrealizm, Ekzistansiyalizm ( Varoluşçuluk)

   

    İndir

    Süleyman Faruk Göncüoğlu

   

  SEYAHATNAMELERDE İSTANBUL

  İstanbul üzerine gerçekleştirilen seyahat ve seyahatnamelerden bahsedildiğinde ilk akla gelen Batılı Seyyahlar ve onların gözlemlerini içeren eserleridir. Aslında bu yanlış izlenim, bir şekilde zihinlerimize yer etmiştir.. Son dönem İstanbul meraklıları olarak nedense İstanbul'u ve geçmişindeki renklerini görebilmek için sadece Batılı seyyahların seyahatnamelerini temel almaya odaklanmış bulunmaktayız. İstanbul hakkında ilk bilgi veren seyahatnamelere baktığımızda; bu örneklerden ilki, 14. yüzyılda (miladi 1332-1334) kaleme alınmış olan, İbni Batuta'nın Seyahatnamesi'dir. Roma döneminde İstanbul'a elçi veya gözlemci olarak gönderilmiş, Arap gezginlerin notları da bir seyahatname niteliğinde olup, zengin bilgiler içermektedir. 9. yüzyıl sonu, 10. yüzyıl başlarında yaşamış olan ve dönemin İstanbul'unu gören Harun İbni Yahya, büyük sarayın korumasını yapan Hazarlardan bahsederken İmparatorun Ayasofya'yı ziyaret töreninde; tören alaylarında ellerinde mızrak ve altın yaldızlı kalkanlar olan, dilimli zırhlarla giyimli çok sayıda Türk ve Hazar gencinin bulunduğunu da belirtir.

    SEYAHATNAMELERDE İSTANBUL

   

    İndir

    Yrd. Doç. Dr Hilmi DEMİRKAYA, Dr. Mustafa SAĞDIÇ

   

  BURDUR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKLERİNE VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Çalışmanın amacı, Burdur Küçük Sanayi Sitesi çalışanlarının mesleklerine ve eğitimlerine ilişkin görüşlerini inceleyerek sorunların belirlenmesi ve çözümü için önerilerde bulunulmasıdır. Araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma Burdur Küçük Sanayi Sitesinde çalışan çırak, kalfa ve ustaları kapsamaktadır. Yapılan ön görüşmede, araştırmaya katılmak isteyen bireylerin sayısı belli olmuş ve çalışan 112 çırak, kalfa ve usta örneklemi oluşturmuştur.Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşü alınan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile, araştırmacılar tarafından, çalışan çırak, kalfa ve ustalarla yüzyüze görüşerek toplanmıştır. Ayrıca bazı sorular için, katılımcıların ifadelerinin yanı sıra, araştırmacı gözlemlerinden de yararlanılmıştır. Veriler, nitel metin içerik analizi ve SPSS (Statistical Program for Social Science) v.15.0 paket programı ile frekans tabloları oluşturularak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, Burdur Küçük Sanayi Sitesi çalışanlarının meslek ve eğitimleri bakımından pek çok problemle karşı karşıya olduklarını ortaya çıkarmıştır.

    Küçük sanayi sitesi çalışanları, meslek, eğitim, görüşme, nitel çalışma

   

    İndir

    Fatih GÜLDAL

   

  TARİH DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDE ÖTEKİLEŞTİRİLEN ARAPLAR

  Bu makalede Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında okutulan tarih ders kitaplarında Arap imajının nasıl oluşturulduğu, Arap halkının tarihine ne kadar yer verildiği ve karşılıklı ilişkilerde nasıl bir dil kullanıldığına dikkat çekilmek istenmiştir. Zaman olarak çok geniş bir dönem taranmış, cumhuriyetin ilanından günümüze kadar okutulan tarih ders kitaplarının neredeyse tamamı incelenmiştir. Bunun yanında ders kitaplarındaki bilgilerin bu iki halkın ilişkilerine olan etkisine de kısaca değinilmiştir.

    Araplar, Türkler, tarih ders kitapları, ötekileştirme

   

    İndir